Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Đại số 9: Cho hàm số y = ax + 2. Tìm hệ số a, biết khi x = 1 thì y = 3

CHIA SẺ
Cho hàm số \(y = \left( {m – 1} \right)x + 2.\) Tìm m để hàm số đồng biến; nghịch biến trên \(\mathbb R\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán Chương 2 Đại số 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho hàm số \(y = ax + 2.\) Tìm hệ số a, biết khi \(x = 1\) thì \(y = 3\).

Bài 2. Cho hàm số \(y = \left( {m – 1} \right)x + 2.\) Tìm m để hàm số đồng biến; nghịch biến trên \(\mathbb R\).

Bài 3. Chứng minh rằng : hàm số \(y = f\left( x \right) = \left( {3 – \sqrt 2 } \right)x + 2\) đồng biến trên \(\mathbb R\).

Bài 4. Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \left( {2 – \sqrt 2 } \right)x + 1\)

So sánh : \(f\left( {1 + \sqrt 2 } \right)\) và \(f\left( {\sqrt 2  + \sqrt 3 } \right)\)


Bài 1. Theo giả thiết, ta có: \(3 = a.1 + 2 ⇒ a = 1.\)

Bài 2. – Hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\) \(⇔ m – 1 > 0 ⇔ m > 1\)

– Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb R\) \(⇔ m – 1 < 0 ⇔ m < 1\)

Bài 3. Với \({x_1},\,{x_2}\) bất kì thuộc \(\mathbb R\) và \({x_1}<{x_2}\). Ta có:

\(\eqalign{  & f\left( {{x_1}} \right) = \left( {3 – \sqrt 2 } \right){x_1} + 2  \cr  & f\left( {{x_2}} \right) = \left( {3 – \sqrt 2 } \right){x_2} + 2  \cr} \)

\(\Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) – f\left( {{x_2}} \right) \)\(\,= \left( {3 – \sqrt 2 } \right)\left( {{x_1} – {x_2}} \right)\)

Vì \({x_1}<{x_2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {x_1} – {x_2} < 0;3 – \sqrt 2  > 0  \cr  &  \Rightarrow \left( {3 – \sqrt 2 } \right)\left( {{x_1} – {x_2}} \right) < 0\cr& \Rightarrow f\left( {{x_1}} \right) < f\left( {{x_2}} \right) \cr} \)

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên \(\mathbb R\).

Bài 4. Hàm số đã cho có hệ số \(a = 2 – \sqrt 2  > 0\) nên hàm số đồng biến trên \(\mathbb R\).

Lại có: \(1 + \sqrt 2  < \sqrt 2  + \sqrt 3  \) \(\Rightarrow f\left( {1 + \sqrt 2 } \right) < f\left( {\sqrt 2  + \sqrt 3 } \right)\)

Chú ý: Có thể tính \(f\left( {1 + \sqrt 2 } \right)\) và \(f\left( {\sqrt 2  + \sqrt 3 } \right)\) và so sánh hai số.