Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Tuyển chọn đề kiểm tra kỳ 2 lớp 9 môn Hóa: Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua…?

CHIA SẺ

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Hoá học 9. Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề).

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau :

1. Nguyên tố X có 11 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 1 electron.Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là :

A. Ô số 3, chu kì 2, nhóm I .

B.Ô số 11, chu kì 3, nhóm I.

C.Ô số 1 , chu kì 3, nhóm I .

D.Ô số 11, chu kì 2, nhóm II.

2. Khí cacbonic tăng lên trong khí quyển là một nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính . Một phần khí cacbonic bị giảm đi là do:

A. quá trình nung vôi.

B.nạn phá rừng

C.sự đốt nhiên liệu

D.sự quang hợp của cây xanh.

3.Trong các nhóm hiđro cacbon sau, nhóm  hiđro cacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng:

A. C2H4, C2H2.
B.C2H4, CH4.
C.C2H4, C6H6.
D.C2H2, C6H6.

4. Mạch cacbon chia làm mấy loại?

A. 1 loại.
B.2 loại.
C.3 loại.
D.4 loại.

5. Có một hỗn hợp gồm hai khí C2H4  và khí CH4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua :

A. Dung dịch H2SO4 đặc.            B.  Dung dịch Ca(OH)2.

C.Dung dịch Brom dư.            D.  Dung dịch HCl loãng.

6. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất hữu cơ X  thu được 4,4 gam cacbonic và 2,7 gam nước . Thành phần các nguyên tố trong hợp chất X gồm:

A. Cacbon và Hiđro .           B.Cacbon , Hiđro và oxi .

C.Hiđro và oxi                  D.Cacbon , Hiđro và nitơ.

7. Trong các chất sau đây chất nào không phải là nhiên liệu?

A.Than, củi.        B.Oxi.       C.Dầu hỏa.           D.Khí etilen.

8. Có ba lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic và glucozơ. Sử dụng nhóm chất nào sau đây để phân biệt được  chất đựng trong mỗi lọ?

A. Quì tím và phản ứng tráng gương .

B.Kẽm và quì tím

C.Nước và quì tím.

D.Nước và phản ứng tráng gương.

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

9. Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có )

Tinh bột —–>    glucozơ —–>   rượu etylic —–>   axit axetic   —–> etylaxetat

10. Khi đổ giấm ăn ra nền nhà lát đá tự nhiên có hiện tượng gì xảy ra ? Em hãy nêu hiện tượng giải thích và viết phương trình hoá học?

11. Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,2 gam A phản ứng với Natri (vừa đủ) thì thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

b. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan.

( Cho C=12; H=1; O=16; Na=23)


ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

1B; 2D; 3A; 4C; 5C; 6B; 7B; 8A