Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa Chương 1: Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO?

CHIA SẺ
Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO?; Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa Chương 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:

a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).

2. (3đ): Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO?

3. (4đ): Cho 3, 2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4, 9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).


1. Viết phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & a)C{O_2} + NaOH \to NaHC{O_3}  \cr  & C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O  \cr  & b)S + {O_2} \to S{O_2}({t^0}) \cr} \)

2.  Người ta có thể hòa tan hỗn hợp bằng một lượng lớn nước.

CaO + H2O -> Ca(OH)2

Ca(OH)2 tan hết, MgO không tác dụng với nước và cũng không tan trong nước.

3. \(\eqalign{  & {H_2}S{O_4} + CuO \to CuS{O_4} + {H_2}O  \cr  & {n_{CuO}} = {{3,2} \over {80}} = 0,04 \cr&\Rightarrow {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04\cr& \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,04.98 = 3,92gam. \cr} \)

Khối lượng dung dịch \({H_2}S{O_4} = {{3,92} \over {4,9}}.100 = 80gam.\)

mCuO = 0,04.160 = 6,4 gam.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 80 + 3,2 = 83,2 gam.

C% dung dịch CuSO4 là: \({{6,4} \over {83,2}}.100\%  = 7,69\% .\)