Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết (45 phút) cuối kì 2 môn Tin học 9: Nêu tên các lĩnh vực ứng dụng đa phương tiện?

CHIA SẺ

Xem ngay Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Tin học cuối học kì 2 mới cập nhật gồm 9 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

I/TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn phương án đúng nhất điền vào bảng bên dưới!

1: Dải lệnh nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng chuyển trang?

A. Animations;                 B. Home

C.Transition;                    D. Insert

2: Đâu là sản phẩm đa phương tiện?

A. Trang web;                    B. Tiếng cô giáo giảng bài

C. Ảnh Bác Hồ;                 D. Tiếng trống trường

3: Các thành phần của đa phương tiện là:

A.Hình ảnh;               B. Văn bản, âm thanh

C. Phim;                    D. Hình ảnh, văn bản, âm thanh, phim

4: Lệnh dùng để lưu tệp aup là:

A. File →New;                     B. File→ Save Project;

C. File→ Open;                    D. File→ Close

5: Lệnh dùng để mở tệp aup mới là:

A. File → Close;                          B. File → Open;

C. File → Save Project ;               D. File → New

6: Trong Audacity, nút lệnh nào dùng để thu âm trực tiếp?

7: Lệnh dùng để thêm hình ảnh vào dự án phim là:

A. Home → Paste;            B. Home → Add videos and photos;

C. Home → Add music;         D. File → New

8: Lệnh xuất phim trong Movie Maker là:

A. File → Save movie → For Compurter;     B. File → Save Project

C. Home → Add music;                      D. Home → Caption

9: Nối mỗi thành phần cột A với mỗi thành phần cột B cho thích hợp

a b
1. Phần mềm Audacity được dùng để

2. Phần mềm Movie Maker được dùng để

3. Lệnh thêm tệp âm tranh có sẵn trong Audacity

4. Lệnh thêm nhạc nền trong Movie Maker

A. HomeàAdd music

B. FileàImportàAudio

C. tạo các tệp âm thanh

D. tạo các tệp phim

 II/ TỰ LUẬN:

1. a) Trình bày thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu trong PowerPoint 2010? (2điểm)

b) Trình bày thao tác đưa hình ảnh xuống dưới một lớp trong PowerPoint 2010? (1.5điểm)

2. Trình bày thao tác tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu trong PowerPoint 2010? (1 điểm)

3: Nêu tên các lĩnh vực ứng dụng đa phương tiện? (1.5điểm)

4: Trình bày thao tác tách một đoạn âm thanh đã đánh dấu trong phần mềm Audacity? (1điểm)