Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 3: Prôtêin không có chức năng nào sau đây?

CHIA SẺ
Prôtêin không có chức năng nào sau đây?; Yếu tố quy định tính đặc thù của prôtêin là gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Prôtêin có cấu trúc như thế nào ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Prôtêin không có chức năng nào sau đây ?

A. Cấu trúc

B. Xúc tác quá trình trao đổi chất

C. Điều hoà quá trình trao đổi chất

D. Truyền đạt thông tin di truyền

2. Yếu tố quy định tính đặc thù của prôtêin là

A. số lượng axit amin.

B. thành phần các loại axit amin.

C. trình tự sắp xếp các loại axit amin.

D. cả A, B và C.

3. Phân tử prôtêin có tính đa dạng là do

A. số lượng, thành phần axit amin trong phân tử.

B. có 20 loại axit amin trong phân tử.

C. trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử.

D. cả A và C.

4. Prôtêin thực hiện được chức năng nhờ bậc cấu trúc chủ yếu nào ?

A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 3

B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

5. Vai trò quan trọng của prôtêin là gì ?

A. Làm chất xúc tác và điêu hoà quá trình trao đổi chất

B. Tham gia vào các hoạt động sống của tế bào và bảo vệ cơ thể

C. Là thành phần cấu trúc của tế bào trong cơ thể

D. Cả A, B và C


1.. (5 điếm) – Prôtêin thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước lớn.

– Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố C, H, O, N ; ngoài ra có thể còn một số nguyên tố khác.

– Prôtêin cũng được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm đơn phân.

– Đơn phân cấu trúc nên prôtêin là axit amin gồm 20 loại khác nhau, vì vậy trật tự sắp xếp các axit amin trong cấu trúc của prôtêin là yếu tố chủ yếu tạo nên tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin.

2.. (5đ)

1

2

3

4

5

D

C

D

A

B