Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 1: Số kiểu giao tử được hình thành là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 1: Số kiểu giao tử được hình thành là bao nhiêu?
Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ là gì?; Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là gì? ... trong Đề...
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 1: Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp?
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 1: Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp?
Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp?; Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li? ... trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 1. Xem Đề...
Đề kiểm tra 15 phút Chương 1- Sinh 9: Các biến dị tổ hợp được tạo ra như thế nào?
Đề kiểm tra 15 phút Chương 1- Sinh 9: Các biến dị tổ hợp được tạo ra như thế nào?
Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li độc lập?; Biến dị tổ hợp là gì ? Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì ? Biến dị tổ hợp được xuất hiện ở hình thức...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 1: Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 1: Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?
Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?; Thế nào là hiện tượng “Trội không hoàn toàn” ? So sánh hiện tượng trội hoàn toàn và không hoàn toàn theo bảng sau ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn...
Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 1: Hiện tượng đồng tính là gì?
Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 1: Hiện tượng đồng tính là gì?
Hiện tượng đồng tính là gì?; Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính vì sao? ... trong Kiểm tra môn Sinh học...
Kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 9 Chương 1: Di truyền học nghiên cứu điều gì?
Kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 9 Chương 1: Di truyền học nghiên cứu điều gì?
Di truyền học nghiên cứu điều gì?; Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là gì? ... trong Kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 9 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3: ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào đâu?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Chương 3: ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào đâu?
ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào đâu?; Một gen có A = T = 100 nuclêôtit, G = X = 300 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô trong gen là bao nhiêu? ... trong Đề kiểm...
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 3: Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách nào?
Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 3: Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách...
Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách nào?;Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng thể hiện trong sơ đồ sau như thế nào? ......
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 3: Prôtêin không có chức năng nào sau đây?
Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 3: Prôtêin không có chức năng nào sau đây?
Prôtêin không có chức năng nào sau đây?; Yếu tố quy định tính đặc thù của prôtêin là gì? ... trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1. (5đ) Prôtêin...
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 có đáp án Chương 3: Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là gì?
Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 có đáp án Chương 3: Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là gì?
Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là gì?; Loại ARN nào có chức năng truyển đạt thông tin di truyền? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 có đáp án Chương 3. Xem Đề và đáp...