Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 1: Số kiểu giao tử được hình thành là bao nhiêu?

CHIA SẺ
Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ là gì?; Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 9 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Cho ví dụ phân biệt hiện tượng trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn.

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Số kiểu giao tử được hình thành là

A. 4n                                                          B. 2n

C .3n                                                          D. (3:1)n

2. Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ là

A. IAIB × IAIO                      B. IAIO × IBIO

C. IBIO × IOIO                     D. IAIO  × IOIO

3. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là

A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.

B. mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

4. Số kiểu hình và tỉ lệ phân li kiểu hình là

A. 3n và (3+1)n            B. 4n và ( 1 : 2 : 1 )n

C. 3n và (1 : 2 : 1 )n     D. 2n và (3 : 1)n

5. Số kiểu tổ hợp được hình thành là

A. 4n                              B. 2n

C. 3n                              D. (3: 1)n


1..  (5đ)

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

P:         Hạt trơn × Hạt nhăn

F1:       100% hạt trơn

F1:       tự thụ phấn

F2:       3 hạt trơn : 1 hạt nhăn

P:         Hoa đỏ × Hoa trắng

F1:       100% hoa hồng

F1:       tự thụ phấn

F2:       1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng

2.. (5đ)

1

2

3

4

5

B

A

B

D

A