Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 9 Chương 1: Di truyền học nghiên cứu điều gì?

CHIA SẺ
Di truyền học nghiên cứu điều gì?; Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là gì? … trong Kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 9 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Di truyền học là gì ? Biến dị là gì ? Biến dị và di truyền có mối quan hệ với nhau như thế nào ?

2. (5đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

1. Di truyền học nghiên cứu

A. quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

B. cơ sở vật chất của hiộn tượng di truyền và biến dị.

C. cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị.

D. quy luật và bản chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

2. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là gì ?

A. Tính trạng (đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể).

B. Cặp tính trạng tương phản (hai trạng thái biểu hiên trái ngược nhau của cùng một tính trạng).

C. Dòng thuần chủng (giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước).

D. Cả A, B và C.

3. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì

A. dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

B. thực hiện phép lai có hiệu quả cao.

C. dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng.

D. cả B và C.

4. Trong phương pháp phàn tích cơ thé lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì ?

A. Cặp tính trạng đem lai phải tươns phản.

B. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

C. Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hộ lai.

D. Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

5. Thế nào là kiểu sen ?

A. Kiếu gen là lổng hợp toàn bộ các gen có trong cơ thể sinh vật.

B. Kiểu gen là tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

C. Kiểu gen bao gồm toàn bộ gen trội được biểu hiện ra kiểu hình.

D. Cả A và B.


1.. (5đ) – Di truyền học là mồn khoa học nghiên cứu bản chất và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền là hiện tượng truyền đạt các đặc tính hay tính g của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

– Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

– Biến dị và di truyền là hai hiện tượng song song và gắn liền với quá trình sản. Những kiến thức cơ sở về di truyền học đề cập cơ sở vật chất, cơ chế và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

2. (5đ)

1

2

3

4

5

D

D

A

B

B