Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 3: Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách nào?

CHIA SẺ
Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách nào?;Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng thể hiện trong sơ đồ sau như thế nào? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 9 Chương 3. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng thể hiện trong sơ đồ sau như thế nào?

Gen (ADN) → ARN → prôtêin → tính trạng.

2. (5đ) Một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit :

-A-A-U-X-U-A-A-U-U-X-G-A-G-X-U

– Xác định trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen tổng hợp ra mARN bằng cách nào ?


1.. (5đ) Bản chất của mối quan hệ : Gen (ADN) → ARN → prôtêin → tính trạng chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nucleôtit trong mạch mARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó nó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

2.. (5đ) Trình tự các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của gen được xác định như sau :

Mạch mARN : -A- A- U- X- U- A- A- U- U- X- G- A- G- X-U-

Mạch khuôn : -T- T- A- G- A- T- T- A- A- G- X- T- X- G -A-

Mạch bổ sung : -A- A-T- X- T- A- A- T- T- X- G- A- G – X- T –