Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 1: Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?

CHIA SẺ
Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?; Thế nào là hiện tượng “Trội không hoàn toàn” ? So sánh hiện tượng trội hoàn toàn và không hoàn toàn theo bảng sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 9 Chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Thế nào là hiện tượng “Trội không hoàn toàn” ? So sánh hiện tượng trội hoàn toàn và không hoàn toàn theo bảng sau:

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình ở F1

Tỉ lệ kiểu hình ở F2

Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

2. (5đ) Chọn phương án trờ lời đúng hoặc đúng nhất:

1.  Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì ?

A. Xác đinh đươc thể dị hợp để sử dụng trong chọn giống

B. Xác đinh được thể đồng hợp để sử dụng trong chọn giống

C. Xác đinh được tính trạng trung gian để sử dụng trong chọn giống

D. Cả A và B

2.  Màu lông do 1 gen quy định. Khi lai cá thể lông trắng với lông đen đều thuần chủne thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Tiếp tục cho F­giao phối với nhau được có kết quả về kiểu hình là

A. lông xanh da trời: 1 lông đen : 2 lông trắng

B. 2 lông đen : 1 lông xanh da trời : 1 lông trắng

C. 2 lông xanh da trời : 1 lông đen : 1 lông trắng

D. 1 lông đen : 1 lông xanh da trời : 1 lông trắng

3. Trội không hoàn toàn có

A. kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

B. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

C. F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn.

D. cả A và B.

4. Cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng có đặc điểm gì ?

A. Phân li đồng đều về mỗi giao tử.

B. Cùng phân li về mỗi giao tử.

C. Hoà lẫn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử.

D. Át chế nhau khi phân li về mỗi giao tử.

5.   Hiện tượng phân tính là gì ?

A. Hiện tượng F1 biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

B. Hiện tượng F2 biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

C. Hiện tượng cơ thể lai biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

D. Hiện tượng cơ thể lai biểu hiện cả tính trạng của bố và của mẹ và có thể cả tính trạng mới.


1. (5đ) – Hiện tượng “Trội không hoàn toàn” là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F1 có tỉ lộ kiểu hình là : 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

– So sánh:

Đặc điểm

Trội hoàn toàn

Trội không hoàn toàn

Kiểu hình ở F1

Tính trạng trội

Tính trạng trung gian

Tỉ lệ kiểu hình ở F2

3 trội : 1 lặn

1 trội : 2 trung gian : 1 lăn.

Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

Được dùng (vì tính trạng trội có 2 kiểu gen quy định)

Không được dùng (vì tính trạng trội do một kiểu gen quy định)

2. (5đ)

1

2

3

4

5

B

C

D

A

C