Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 – Chương 4: Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh

CHIA SẺ
Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh.; Một hỗn hợp gồm metan và oxi có tỉ lệ số mol lần lượt là 1:3. Xác định sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên … trong Kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 – Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh.

2. (3đ): Một chất hữu cơ Z có công thức cấu tạo là:

 

Chất Z có tính chất hóa học gần giống CH4.

a)Dựa vào liên kết hóa học hãy cho biết nguyên nhân của sự giống nhau đó.

b)Viết phương trình hóa học của C5H12 với khí clo khi có ánh sáng.

Cho biết thể tích khí clo bằng thể tích C5H12 (đktc).

3. (4đ): Một hỗn hợp gồm metan và oxi có tỉ lệ số mol lần lượt là 1:3. Xác định sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên.


1. \(\eqalign{  & CaC{O_3} \to CaO + C{O_2}({t^0})  \cr  & CaO + Si{O_2} \to CaSi{O_3}({t^0})  \cr  & N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \cr} \)

2. Cấu tạo phân tử Z:

chỉ có liên kết đơn nên chất Z có tính chất  gần giống CH4.

C5H12 + Cl2 \(\to\) C5H11Cl + HCl (ánh sáng)

3. CH4 + 2O2 \(\to\) CO2 + 2H2O

\({n_{C{H_4}}}:{n_{{O_2}}}\)  theo phương trình = 1:2, theo đề bài = 1:3 nên oxi dư.

Sản phẩm sau khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp: CO2, H2O, O2.