Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 4: Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học

CHIA SẺ
Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học.;  Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Xác định sự có mặt của các nguyên tố trong Y (H = 1, C = 12, O = 16) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học – Chương 4. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm của các nguyên tố hóa học.

2. (3đ): Đốt cháy 4,6 gam chất hữu cơ Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.

Xác định sự có mặt của các nguyên tố trong Y (H = 1, C = 12, O = 16).

3. (4đ): Khi đôt cháy hoàn toàn hidrocacbon X sinh ra tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 2:1.

a)Tìm công thức đơn giản nhất của X.

b)Lập công thức phân tử của X. Biết khối lượng mol của X bằng 78 gam. (H = 1, C = 12, O = 16)


1. Trong một chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của nguyên tố tăng dần.

Trong một nhóm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

2. \(\eqalign{  & {m_C} = {{8,8.12} \over {44}} = 2,4(gam)  \cr  & {m_H} = {{5,4.2} \over {18}} = 0,6(gam). \cr} \)

mC + mH bé hơn khối lượng chất hữu cơ đem phân tích vậy sản phẩm tạo ra có oxi.

Kết luận chất hữu cơ Y có các nguyên tố cacbon, hidro và oxi.

3. Tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 2:1 \(\Rightarrow\) nC : nH = 1:1

a)Công thức đơn giản nhất của X là CH.

b)Công thức phân tử của chất Y là (CH)n

M = 13n = 78. Suy ra n = 6. Công thức phân tử là C6H6.