Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa trường THCS Thị Trấn Yên Châu: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2và 5,4 g H2O. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng nhau tham khảo đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Thị trấn Yên Châu.

I – Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy các chất đều làm mất mầu dung dịch nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.
B. C2H2, CH4, C2H4.
C. C2H2, C2H4.
D. C2H2, H2, CH4.

Câu 2. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 là

A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.

Câu 3. Dung dịch HCl có thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. Na2CO3 B. KCl C. Cu D. Ag

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4 là

A. Mg, Al, Cu. B. Al, Fe, Mg.
C. Al, Fe, Ag. D. Ag, Al, Cu.

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 có tạp chất CuCl2 có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để loại tạp chất trên?

A. Fe B. Zn C. Cu D. Al

Câu 6. Thuốc thử nào sau đây để nhận ra rượu etylic và axit axetic?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Na B. Na2COC. NaCl D. KCl

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7. (2,0 điểm) Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau:

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hóa học

Câu 8. (2,0 điểm) Để điều chế axit axetic người ta có thể lên men 1,5 lit rượu etylic 200

a) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất đã dùng. Biết D = 0,8 g/ml

b) Tính khối lượng axit axetic tạo thành.

Câu 9. (3,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2và 5,4 g H2O.

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết PTHH của A với clo khi có ánh sáng.

(Cho biết: C = 12, H = 1, O = 16)

Advertisements (Quảng cáo)