Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Hóa học 15 phút lớp 9 Chương 1: Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2

CHIA SẺ

Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2; Xác định tỉ lệ theo khối lượng của KClO3 và KMnO4 cần điều chế một lượng O2 như nhau với cùng hiệu suất … trong Đề kiểm tra môn Hóa học 15 phút lớp 9 Chương 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (2đ): Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2.

2. (4đ): Trộn 130ml dung dịch có chứa 4, 16 gam BaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 3, 4 gam AgNO3, thu được dung dịch có thể tích 200 ml.

Xác định nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng.

(Ag = 108, Ba = 137, N = 14, O = 16, Cl = 35, 5)

3. (4đ): Xác định tỉ lệ theo khối lượng của KClO3 và KMnO4 cần điều chế một lượng O2 như nhau với cùng hiệu suất.

(K = 39, Cl =35,5 , Mn = 55, O = 16).


1. \(\eqalign{  & {K_2}O + {H_2}O \to 2KOH  \cr  & C{O_2} + {H_2}O \to {H_2}C{O_3} \cr} \)

2. \(\eqalign{  & {n_{BaC{l_2}}} = {{4,16} \over {208}} = 0,02mol  \cr  & {n_{AgN{O_3}}} = {{3,4} \over {170}} = 0,02mol.  \cr  & BaC{l_2} + 2AgN{O_3} \to 2AgCl + Ba{(N{O_3})_2} \cr} \)

\({n_{BaC{l_2}}}\)  dư 0,01 mol, \({n_{Ba(N{O_3})}} = 0,01mol.\)

\(\eqalign{  & CM_{Ba{(N{O_3})_2}} = {{0,01} \over {0,2}} = 0,05M  \cr  & CM_{BaC{l_2} }= {{0,01} \over {0,2}} = 0,05M. \cr} \)

3. \(\eqalign{  & 2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}(xt,{t^0})  \cr  & 2KMn{O_4} \to {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}({t^0})  \cr  & {{{n_{KCl{O_3}}}} \over {{n_{KMn{O_4}}}}} = {2 \over 3}:2 = {{0,66} \over 2} \cr&\Rightarrow {{{m_{KCl{O_3}}}} \over {{m_{KMn{O_4}}}}} = {{0,66.122,5} \over {2.158}} = {{81,66} \over {316}} = {1 \over {3,87}} \cr} \)