Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 – Hóa học 9: Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO

CHIA SẺ
Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO; Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O =16) … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương 1 – Hóa học 9. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (3đ): Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.

2. (3đ): Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.

3. (4đ): Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O =16).


1. Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất:

\(\eqalign{  & Cu{(OH)_2} \to CuO + {H_2}O({t^0})  \cr  & 2Fe{(OH)_3} \to F{e_2}{O_3} + 2{H_2}O({t^0})  \cr  & {H_2}S{O_3} \to S{O_2} + {H_2}O({t^0}) \cr} \)

2. Để pha chế dung dịch Ca(OH)2 người ta tiến hành như sau:

Hòa tan CaO vào nước: CaO + H2O \(\to\) Ca(OH)2

Ca(OH)2 do ít tan, nên phải lọc bỏ chất không tan.

3. Na2O + H2O \(\to\) 2NaOH

Khối lượng NaOH ban đầu: \({{500} \over {100}}.10 = 50gam\)

Khối lượng NaOH tạo ra từ Na2O: \({{31} \over {62}}.80 = 40gam\)

Khối lượng NaOH sau cùng: 50 + 40 = 90 gam.

Khối lượng dung dịch: 31 + 500 = 531 gam.

C% dung dịch NaOH là \({{90} \over {531}}.100\%  = 16,95\% .\)