Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi môn Hóa lớp 9 kì 2 trường THCS Hùng Vương: Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp?

Chi tiết đề kiểm tra kiến thức cuối năm môn Hóa học lớp 9 được trường THCS Hùng Vương tổ chức thi, đề thi gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm…Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp?

I – Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học của chất hữu cơ là

A. CO2. B. Na2CO3. C. CO. D. CH3Cl.

Câu 2. Đốt cháy 32g khí mêtan, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là

A. 11,2 lít. B. 22,4 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít.

Câu 3. Etilen không tác dụng với chất nào sau đây?

A. CH4 B. Br2 C. H2 D. O2

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. 14 g khí ở đktc etilen có thể tích là

A. 28 lít. B. 5,6 lít. C. 11,2 lít. D. 14 lít.

Câu 5. Benzen không phản ứng với

A. Br2/Fe. B. O2. C. H2 D. dung dịch Br2

Câu 6. Cho natri tác dụng với rượu etylic, chất tạo thành là

A. H2, CH3CH2ONa. B. H2, NaOH.
C. NaOH, H2O. D. CH3CH2ONa, NaOH.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7. Chất dùng điều chế etylaxetat là

A. axit axetic, natri hiđroxit, nước.
B. axit axetic, rượu etylic, axit clohiđric.
C. rượu etylic, nước và axit sunfuric đặc.
D. rượu etylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Câu 8. Đốt cháy 46 g chất hữu cơ A thu được 88 g CO2 và 54 g H2O. Trong A có các nguyên tố

A. C. B. C, H. C. C, H, O D. C, O

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau:

Câu 10. (2,0 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 chất lỏng: benzen, rượu etylic và axit axetic? Viết phương trình hoá học.

Câu 11.(2,5 điểm) Cho 4 lít hỗn hợp etilen và metan ở đktc vào dung dịch brôm, dung dịch brom nhạt màu dần. Sau phản ứng người ta thu được 18,8 g đi brom etan.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính khối lượng brôm tham gia phản ứng?

c) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp?

(C = 12; H = 1; Br = 80)

Advertisements (Quảng cáo)