Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 7 Phần 2: Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?

CHIA SẺ
Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?; Đại hội lần thủ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 có đáp án Chương 7 Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Đường lối đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng:

A. Đại hội IV (12 – 1976).

B. Đại hội V (3 – 1981).

C. Đại hội VI (12- 1986).

D. Đại hội VII (6 – 1991).

2. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội Đảng:

A. Đại hội IV, Đại hội V, Đại hội VI.

B. Đại hội V, Đại hội VI, Đại hội VII.

C. Đại hội VI, Đại hội VII, Đại hội VIII.

D. Đại hội VII, Đại hội VIII, Đại hội IX.

3. Đại hội lần thủ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào tháng:

A. 12 – 1984.               B. 12 – 1985.

C. 12 – 1986                D. 12 – 1987.

4. Quan điếm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI là:

A. Đổi mới về kinh tế.

B. Đổi mới về chính trị.

C. Đổi mới về văn hóa.

D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

5. Đại hội Đảng VI đã xác địnlt rõ trọng tâm là đổi mới về:

A. Chính trị.      B. Kinh tế và chính trị.

C. Kinh tế.        D. Văn hóa.

6. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải:

A. Làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. Làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

C. Làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.

D. Làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

7. Trong những thành tựu bước đầu của công cuộc đồi mới, thành tựu quan trọng nhất:

A. Thực hiện được ba chương trình kinh tế.

B.  Phát triển kinh tế đối ngoại.

C. Kiềm chế được lạm phát.

D. Từng bước đua đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội.

8. Mục tiêu của ba chương trình kinh tế của Kế hoạch 5 năm (1986 – 1990) là:lươg thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong:

A. Đại hội Đảng IV.

B. Đại hội Đảng V.

C. Đại hội Đảng VI.

D. Đại hội Đảng VII.

9. Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu:

A.1,5 triệu tấn gạo.

B. 1,6 triệu tấn gạo.

C. 1,7 triệu tấn gạo.

D. 1,8 triệu tấn gạo.

1.0. Việt Nam là thành viên thứ mấy của ASEAN?

A. Thứ sáu.          B. Thứ bảy.

C. Thứ tám.          D. Thứ chín.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C D C D C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A C A B