Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2: Trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuật ta đã nhanh chóng thắng lợi vào ngày nào?

CHIA SẺ
Trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuật ta đã nhanh chóng thắng lợi vào ngày nào?; Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên ta đánh nghi binh ở đâu? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Trong trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuật ta đã nhanh chóng thắng lợi vào ngày:

A.Ngày 4-3 – 1975.

B. Ngày 10 – 3 – 1975.

C. Ngày 11 – 3 – 1975.

D. Ngày 24 – 3 – 1975.

2. Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên ta đánh nghi binh ở:

A. Buôn Ma Thuột.

B. Kon Tum.

C. Gia Lai.

D. Plây-cu – Kon Tum.

3.Địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành vào ngày:

A.Ngày 10- 3 -1975.

B. Ngày 11 – 3 – 1975.

C. Ngày 12- 3 – 1975.

D. Ngày 13 – 3 – 1975.

4. Ngày 14-3-1975, địch rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về:

A. Giữ vùng duyên hải miền Trung.

B. Sài Gòn.

C. Khánh Hòa.

D. Quy Nhơn.

5. Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng vào ngày:

A. Ngày 10 – 3 – 1975.

B. Ngày 12 – 3 – 1975.

C. Ngày 14 – 3 – 1975.

D. Ngày 24 – 3 – 1975.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.  Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng đề ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

C

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng đề ra trong hoàn cảnh lịch sử:

Kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng ta đề ra trong hoàn cảnh lịch sử thuận lợi:

+ Sau Hiệp định Pa-ri Mĩ và quân đồng minh đã rút hết về nước, làm cho chính quyền, quân đội Sài Gòn mất chỗ dựa, viện trợ của Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính cho chính quyền Sài Gòn giảm một nữa.

+ Phía ta: trong điều kiện hòa bình miền Bắc đẩy mạnh sản xuất, xây dựng, làm tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, tạo điều kiện chi viện sức người sức của cho miền Nam. Ở miền Nam, vùng giải phóng của ta được mở rộng, sản xuất đẩy mạnh, đã tăng nguồn lực tại chỗ.