Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2: Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã có ỷ nghĩa như thế nào?

CHIA SẺ
Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã có ỷ nghĩa như thế nào? Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành được thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Cuộc tiến công vào căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp nhằm mục đích gì?

2. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã có ỷ nghĩa như thế nào?


1. Cuộc tiến công vào căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp nhằm mục đích:

  – Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và phần lớn quân chủ lực của ta ; khóa chặt biên giới Việt – Trung để ngăn chặn việc liên lạc giữa ta với quốc tế.

  – Giành thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc nhanh chiến tranh. Để đạt được mục tiêu này, thực dân Pháp đã huy động một lực lượng lớn quân tinh nhuệ (12.000 người) và hầu hết máy bay ở Đông Dương cho trận quyết chiến.

2. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã có ý nghĩa như thế nào?

Đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành được thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp. Chiến thắng này đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến lâu dài của Đảng, chứng minh sự vững chắc cùa Căn cứ địa Việt Bắc. Sau chiến thắng Việt Bắc, ta có thêm điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.

– Căn cứ địa Việt Bắc vẫn được giữ vững, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.

– Làm thất bại âm mưu của Pháp, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.