Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2: Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch vào ngày nào?

CHIA SẺ
Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch vào ngày nào?; Riêng thành phố Vinh, ngay từ ngày đầu chiến đấu, quân dân ta đã làm gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 5 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRÁC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:

1. Trung đoàn Thủ đô thực hiện cuộc rút quân khỏi vòng vây của địch vào ngày:

A. 19- 12 – 1946.

B. 20- 12 – 1946.

C. 17-2 – 1947.

D. 17 -12 – 1947.

2. Riêng thành phố Vinh, ngay từ ngày đầu chiến đấu, quân dân ta đã:

A. Buộc địch đầu hàng.

B. Tiêu hao nhiều sinh lực địch.

C. Giam chân địch trong thành phố.

D. Bao vây địch trong hai tháng.

3. Cuộc chiến đấu của quân dân ta trong giai đoạn mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc (cuối năm 1946 đầu 1947) có ý nghĩa gì?

A. Đảm bảo an toàn cho việc chuyển quân của ta.

B. Giam chân địch trong các đô thị.

C. Tiêu hao nhiều sinh lực địch

D. Tất cả ý trên.

4. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ ngày:

A. 19-12- 1946.

B. 20 – 12 – 1946.

C. 21 – 12- 1946.

D. 22 – 12 – 1946.

5. Cuộc tiến công Căn cứ địa Việt Bắc của địch bắt đầu vào:

A. Ngày 7-10-1947.

B. Ngày 17 -10- 1947.

C.Ngày 27 -10-1947.

D. Ngày 7 -11-1947.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vì sao ta phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

A

D

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.Vì sao ta phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh?

– Ta phải chiến đấu lâu dài vì:

+ Địch thực hiện âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh. Để phá sản âm mưu đó.

ta phải đánh lâu dài.

+ So sánh lực lượng giữa ta và địch lúc đầu chênh lệch: địch mạnh hơn ta cả về quân sự lẫn kinh tế. Ta không thể đánh nhanh, thắng nhanh được.

+ Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh.

– Tự lực cánh sinh: vì lúc đầu ta bị bao vây, cô lập chưa có sự giúp đỡ của bên ngoài, mặt khác cuộc kháng chiến của ta phải do chính ta thực hiện. Tạo ra thế trận chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài.