Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học: Chứng minh rằng bốn điểm M, N, R, S thuộc cùng một đường tròn

CHIA SẺ
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Toán Chương 2 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M, N, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA.

a. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, R, S thuộc cùng một đường tròn.

b. Cho \(AC = 24cm, BD = 18cm.\) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác MNRS.


a. Ta có: M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC (gt) nên MN là đường trung bình của ∆ABC.

Do đó : MN // AC (1)

Tương tự SR là đường trung bình của ∆ADC nên SR // AC  (2)

Từ (1) và (2) ⇒ MN // RS // AC (3)

Chứng minh tương tự ta có: MS // NR // BD  (4)

Từ (3) và (4) ⇒ MNRS là hình bình hành (các cạnh đối song song)

Mặt khác AC ⊥ BD (gt) ⇒ MN ⊥ MS nên hình bình hành MNRS là hình chữ nhật.

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo MR và NS ta có:

OM = ON = OR = OS

Chứng tỏ bốn điểm M, N, R, S thuộc cùng một đường tròn tâm O.

b. Ta có: MN là đường trung bình của ∆ABC (cmt), ta có:

\(MN = {1 \over 2}AC = {1 \over 2}.24 = 12\,\left( {cm} \right)\)

Tương tự: \(MS = {1 \over 2}BD = 9\,\left( {cm} \right)\)

Lại có ∆MNS vuông tại M (cmt) ta có:

\(SN = \sqrt {M{N^2} + M{S^2}}  \)\(\;= \sqrt {{{\left( {12} \right)}^2} + {{\left( 9 \right)}^2}}  = 15\left( {cm} \right)\)

Vậy đường tròn ngoại tiếp tứ giác MNRS có tâm O và bán kính là

\({{SN} \over 2} = {{15} \over 2} = 7,5\,\left( {cm} \right)\)