Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Học kì 2: Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0°C – 90°C, có nghĩa là gì?

CHIA SẺ
Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0°C – 90°C, có nghĩa là gì? Giun đũa song trong ruột người là mối quan hệ gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sinh học Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1 . (3đ)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0°C – 90°C, có nghĩa là:

A. Giới hạn dưới là 90°C và giới hạn trên là 0°C

B. Giới hạn dưới là 0°C và giới hạn trên là 90°C

C. Ở nhiệt độ – 5°C và 95°C vi khuẩn sẽ yếu dần và chết

D.  Cả 2 câu B và B đều đúng.

2. Giun đũa song trong ruột người là moi quan hệ:

A. Cộng sinh          B. Hội sinh

C. Cạnh tranh         D.  Kí sinh

3. Những loài thú nào sau đây hoạt động vào ban đêm?

A. Trâu, bò, dê       B. Chồn, cú, sóc

C. Bò, dê, cừu        D.  Ngựa, gà, chồn

Câu 2. (2đ)  đánh dấu x vào ô □ chỉ câu đúng:

□ 1. Phi lao ở ven biển sống chụm thành nhóm có tác dụng làm giảm sự thoát hơi nước, hạn chế sức thổi của gió nên cây không bị đổ.

□ 2. Chó sói sống thành bầy đàn giúp chúng tìm kiếm thức ăn nhiều hơn, phát hiện kẻ thù sớm hơn và tự vệ tốt hơn.

□ 3. Khi số lượng cá thể quá đông thì có hiện tượng tách bầy làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể.

 Câu 3. (5đ)  Môi trường là gì? Hãy sắp xếp tến các sinh vật: ngựa, chim bồ câu, giun đũa, cả rô phi, chuột chũi, giun đất, bò, cá chép, ong, bọ chét, cá trắm vào đúng môi trường sống của chúng?


Câu 1.

1

2

3

D

D

B

Câu 2. Câu đúng: 1, 2

 Câu 3 . – Môi trường là nơi sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, sinh trưởng, phát triển và sinh sản của sinh vật.

– Sắp xếp các tến sinh vật vào đúng môi trường sổng của chúng.

+ Môi trường nước: cá rô phi, cá chép, cá trắm

+ Môi trường trên mặt đất – không khí: chim bồ câu, ong, ngựa, bò

+ Môi trường sinh vật: giun đũa, bọ chét

+ Môi trường trong đất: chuột chũi, giun đất.