Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Phần 1 môn Sử lớp 9: Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập vào thời gian nào?; Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở đâu? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Phần 1 môn Sử lớp 9. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lòi đúng:

1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Phi là thuộc địa của:

A. Tư bản phương Tây.

B. Anh, Pháp.

C.  Tây Ban Nha.

D.Bồ Đào Nha

2. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở:

A. Bắc Phi.            B. Nam Phi.

C. Đông Phi.         D. Tây Phi.

3. Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành íập vào:

A. Ngày 18 – 6 – 1951.

B. Ngày 18 – 6 – 1952.

C. Ngày 18 -6 – 1953.

D. Ngày 18 – 6 – 1954.

4. Cuộc đẩu tranh vũ trang của nhân dân An-giê-ri kéo dài trong:

A. 5 năm.             B. 6 năm.

C.7 năm.            D. 8 năm.

5. Vì sao, lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi”?

A. Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.

B. 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

C. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

D. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.

6. Chiến thẳng Điện Biên Phủ ở Việt Nam  đã ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải phỏng dân tộc của nước nào ở châu Phi?

A. Ai Cập.         B. Tuy-ni-di.

C. Ăng-gô-la.    D. An-giê-ri.

7. Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình châu Phi:

A. Tương đối ổn định.

B. Kinh tế khá phát triển,

C. Ngày càng khó khăn và không ổn định.

D. Nợ nần chồng chất.

8. Trong 57 nước ở châu Phi, Liên hợp quốc xếp bao nhiêu nước vào nhóm những nước nghèo nhất thế giới?

A. 12 nước.          B. 22 nước.

C. 32 nước.          D. 42 nước.

9. Lí do nào từ cuối những năm 80 của thế ki XX đến nay, các nước châu Phi vẫn còn gặp nhiều khó khăn?

A. Các cuộc xung đột nội chiên đâm máu giữa các bộ tộc, săc tộcễ

B. Sự bùng nổ dân số, đói nghèo, bệnh tật, nợ nần chồng chất,

C. Sự xâm nhập, bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới.

D. Cả ba lí do trên.

1.0. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kẻ thù chủ yếu cùa người dân da đen ở Nam Phi là:

A. Chủ nghĩa thực dân cũ.

B. Chủ nghĩa thực dân mới.

C. Chủ nghĩa A-pác-thai.

D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A A C D B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D C C D C