Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Thống kê – Đại số 7: Tính số lỗi trung bình của mỗi bài kiểm tra

CHIA SẺ
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Chương 3 Thống kê môn Đại số lớp 7: Trung bình cộng của sáu số là 4. Do thêm số thứ bảy nên trung bình cộng của bảy số là 5. Tìm số thứ bảy

Bài 1: Trung bình cộng của sáu số là 4. Do thêm số thứ bảy nên trung bình cộng của bảy số là 5. Tìm số thứ bảy.

Bài 2: Lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của 40 học sinh được ghi lại ở bảng sau:

Số lỗi chính tả (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

7

19

6

2

1

1

N = 36

a) Tính số lỗi trung bình của mỗi bài kiểm tra.

b) Tìm mốt của dấu hiệu. Tìm đơn vị điều tra.

c) Có bao nhiêu bài viết không có lỗi nào?

Bài 3: Một vận động viên tập ném bóng rổ, số lần bóng vào rổ của mỗi phút tập lần lượt là:

12

6

9

8

5

10

9

- Quảng cáo -

14

9

10

14

15

5

7

9

15

13

13

12

6

8

9

5

7

15

13

9

14

8

7

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số và nhận xét.

- Quảng cáo -

c) Tìm số bóng trung bình ném được vào rổ trong 1 phút.

d) Tính mốt của dấu hiệu.

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.


Bài 1: Gọi sáu số lần lượt là \(a,b,c,d,e,f.\) Theo bài ra ta có

\({{a + b + c + d + e + f} \over 6} = 4\)   \( \Rightarrow {\rm{ }}\)  \(a + b + c + d + e + f = 24\)             (1).

Thêm số thứ bảy vào ta có

\({{a + b + c + d + e + f + g} \over 7} = 5\)         \( \Rightarrow {\rm{ }}\)  \(a + b + c + d + e + f + g = 35\)                     (2).

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {\rm{ }}\) \(g = 35 – 24 = 11.\)

Vậy số thứ bảy là 11.

Bài 2:

a) Số lỗi trung bình của mỗi bài kiểm tra:

\(\overline {\rm{X}}  = {{1.7 + 2.19 + 3.6 + 4.2 + 5.1 + 6.1} \over {40}} \)\(\;= {{82} \over {40}} \approx 2,05.\)

b) Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 2.\)

Đơn vị điều tra: các em học sinh.

c) Có \(40 – 36 = 4\) bài viết không có lỗi nào.

Bài 3:

a) Dấu hiệu là: “Kỹ năng ném bóng rổ của một vận động viên”.

b) Bảng tần số:

Giá trị (x)

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

Tần số (n)

3

2

3

3

6

2

2

3

3

3

N=30

Nhận xét:

Số các giá trị của dấu hiệu: 30.

Số các giá trị khác nhau: 10.

Giá trị lớn nhất: 15.

Giá trị nhỏ nhất: 5.

Giá trị có tần số lớn nhất: 9.

Giá trị có tần số nhỏ nhất: 6; 10;12.

Các giá trị chủ yếu là: 8; 9.

c) Số bóng trung bình được ném vào rổ trong 1 phút:

\(\overline {\rm{X}}  = {{5.3 + 6.2 + 7.3 + 8.3 + 9.6 + 10.2 + 12.2 + 13.3 + 14.3 + 15.3} \over {30}} \)\(\;= {{296} \over {30}} \approx 9,87.\)

- Quảng cáo -

Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 7.\)

d) Mốt của dẫu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 9.\)

e) Vẽ biểu đồ: