Bài tập Tin học lớp 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7
Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ – Tin học 7: Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra
Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ – Tin học 7: Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra
Bài 9học lớp 7 Tin : Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 . Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ... Câu 1: Em hãy cho biết...
Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Tin học 7: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Tin học 7: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
Bài 8 Tin học lớp 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 . Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?... Câu 1: Để sắp...
Bài 7. Trình bày và in trang tính – tin học 7: Làm thế nào để điều chỉnh các
Bài 7. Trình bày và in trang tính – tin học 7: Làm thế nào để điều chỉnh các
Bài 7 Tin học lớp 7: Trình bày và in trang tính. Giải câu 1, 2, 3 trang 61 . Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên mà hình trước khi in bằng lệnh Print Preview... Câu...
Bài 6. Định dạng trang tính – Tin học 7: Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của
Bài 6. Định dạng trang tính – Tin học 7: Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của
Bài 6 Tin học lớp 7: Định dạng trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 52 . Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính... Câu 1: Em...
Bài 5. Thao tác với bảng tính – Tin học 7: Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính
Bài 5. Thao tác với bảng tính – Tin học 7: Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính
Bài 5 Tin học lớp 7: Thao tác với bảng tính. Giải câu 1, 2, 3 trang 40 . Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?... Câu 1: Muốn...
Bài 4. Sử dụng các hàm tính toán – Tin học 7: Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng
Bài 4. Sử dụng các hàm tính toán – Tin học 7: Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng
Bài 4 Tin học lớp 7  : Sử dụng các hàm tính toán. Giải câu 1, 2, 3 trang 29  Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có ý nghĩ gì?... Câu 1: Nếu trong một...
Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Tin học 7: Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Tin học 7: Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức
Bài 3 Tin học lớp 7: Thực hiện tính toán trên trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 22 . Bạn Hằng vào một ô tính nội dung 8+2*3 với mong muốn tính được giá trị công...
Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính – Tin học 7: Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì
Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính – Tin học 7: Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì
Bài 2 Tin học lớp 7: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16.Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?... Câu 1: Hãy liệt kê các thành...
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? – Tin học 7: Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của
Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? – Tin học 7: Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của
Bài 1 Tin học lớp 7: Chương trình bảng tính là gì?. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7. Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng... Câu 1: Hãy  tìm thêm một vài...