SBT Lịch sử 7

Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Lịch sử 7
Bài 28 SBT Sử lớp 7 trang 95,96,97,98: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương thể hiện điều gì?
Bài 28 SBT Sử lớp 7 trang 95,96,97,98: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương thể hiện điều gì?
Bài 28 : Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, trang 95 - 98 SBT Lịch sử 7. Nội dung thơ...
Bài 30 Tổng kết SBT Sử lớp 7 trang 103,104,105: Nhà Nguyễn được thành lập vào thời gian nào?
Bài 30 Tổng kết SBT Sử lớp 7 trang 103,104,105: Nhà Nguyễn được thành lập vào thời gian nào?
Bài 30: Tổng kết - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, trang 103,104,105 SBT Lịch sử 7. Nhà Nguyễn được thành lập vào thời gian nào? Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã...
Bài 29 Ôn tập chương 5 và chương 6 SBT Sử lớp 7: Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là gì?
Bài 29 Ôn tập chương 5 và chương 6 SBT Sử lớp 7: Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc là...
Bài 29: Ôn tập chương 5 và chương 6 - SBT Sử Lớp 7. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 99,100,101, 102 SBT Lịch sử 7. Cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc...
Bài 27 SBT Sử lớp 7 trang 93,94,95: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm bao nhiêu?
Bài 27 SBT Sử lớp 7 trang 93,94,95: Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm bao nhiêu?
Bài 27 : Chế độ phong kiến nhà Nguyễn - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 93 - 95 SBT Lịch sử 7. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm bao nhiêu? Công cuộc khai hoang...
Bài 26 SBT Sử lớp 7 trang 89,90,91: Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính với mục đích gì?
Bài 26 SBT Sử lớp 7 trang 89,90,91: Vua Quang Trung chủ trương lập Viện Sùng chính với mục đích gì?
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, trang 89 - 91 SBT Lịch sử 7. B Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát...
Bài 25 SBT Sử lớp 7 trang 86 – 89: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ?
Bài 25 SBT Sử lớp 7 trang 86 – 89: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ?
Bài 25 : Phong trào Tây Sơn - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 86 - 89 SBT Lịch sử 7. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn ? Trình bày nguyên nhân thắng...
Bài 24 SBT Sử lớp 7 trang 83,84,85: Đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài là gì?
Bài 24 SBT Sử lớp 7 trang 83,84,85: Đặc điểm nổi bật của chính quyền phong kiến Đàng Ngoài là gì?
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1, bài 2, bài 3, trang 83 - 85 SBT Lịch sử 7. Trình bày diễn biến chính và kết quả...
Bài 23 trang 79-32 SBT Sử lớp 7: Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong là vùng nào?
Bài 23 trang 79-32 SBT Sử lớp 7: Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong là vùng nào?
Bài 23 : Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 79 - 82 SBT Lịch sử 7. Vùng đất cát cứ ban đầu của các chúa Nguyễn...
Bài 22 SBT Sử lớp 7 trang 77,78,79: Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ khi nào?
Bài 22 SBT Sử lớp 7 trang 77,78,79: Nhà Lê bắt đầu suy thoái từ khi nào?
Bài 22 : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII) - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 77 - 79 SBT Lịch sử 7. Nhà Lê bắt đầu...
Bài 21 Ôn tập chương 4 SBT Sử lớp 7 trang 73, 74,75,76: Thể chế nhà nước thời Lý – Trần là gì?
Bài 21 Ôn tập chương 4 SBT Sử lớp 7 trang 73, 74,75,76: Thể chế nhà nước thời Lý – Trần là gì?
Bài 21: Ôn tập chương 4 - SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 73 - 76 SBT Lịch sử 7. Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là gì? Sự khác nhau giữa thời nhà nước...