Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

Đề kiểm tra 45 phút Chương 4 – Biểu thức đại số Đại số 7: Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến

CHIA SẺ
Xem ngay đề kiểm tra 45 phút môn Đại số lớp 7 Chương 4 – Biểu thức đại số. Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến…..

Bài 1: Cho \(f(x) = 9 – {x^5} + 4{\rm{x}} – 2{{\rm{x}}^3} + {x^2} – 7{{\rm{x}}^4};\)

        \(g(x) = {x^5} – 9 + 2{{\rm{x}}^2} + 7{{\rm{x}}^4} + 2{{\rm{x}}^3} – 3{\rm{x}}\).

a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính tổng \(h(x) = f(x) + g(x)\).

c) Tìm nghiệm của đa thức h(x).

Bài 2: Cho \(A(x) = 6{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2};B(x) = {x^3} – {x^2};\)\(\;C(x) =  – 2{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2}.\)

a) Tìm \(D(x) = A(x) + B(x) – C(x)\).

b) Tìm nghiệm của đa thức D(x).

Bài 3: Tìm m để \(x =  – 1\) là nghiệm của đa thức \(M(x) = {x^2} – m{\rm{x}} + 2\).

Bài 4: Cho đa thức \(K(x) = a + b(x – 1) + c(x – 1)(x – 2)\) Tìm a, b, c biết \(K(1) = 1;K(2) = 3;K(0) = 5.\)

Bài 1: a) \(f(x) =  – {x^5} – 7{{\rm{x}}^4} – 2{{\rm{x}}^3} + {x^2} + 4{\rm{x}} + 9;\)

    \(g(x) = {x^5} + 7{{\rm{x}}^4} + 2{{\rm{x}}^3} + 2{{\rm{x}}^2} – 3{\rm{x}} – 9\)

b) \(h(x) = f(x) + g(x) = 3{{\rm{x}}^2} + x.\)

c) \(h(x) = 0 \Rightarrow 3{{\rm{x}}^2} + x = 0\)

\(\Rightarrow x(3{\rm{x}} + 1) = 0\)

\(\Rightarrow x = 0\) hoặc \(3{\rm{x}} + 1 = 0\).

\( \Rightarrow x = 0\) hoặc \(x =  – {1 \over 3}.\)

Bài 2: a) \(D(x) = (6{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2}) + ({x^3} – {x^2}) – ( – 2{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2})\)

\( \;\;\;\;= 6{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^2} + {x^3} – {x^2} + 2{{\rm{x}}^3} – 4{{\rm{x}}^2} = 9{{\rm{x}}^3}.\)

b) \(D(x) = 0 \Rightarrow 9{{\rm{x}}^3} = 0 \Rightarrow x = 0.\)

Bài 3: Ta có \(M( – 1) = 0 \)\(\Rightarrow {( – 1)^2} – m( – 1) + 2 = 0 \)

\(\Rightarrow 1 + m + 2 = 0 \Rightarrow m =  – 3.\)

Bài 4: \(K(1) = 1 \Rightarrow a = 1\). Ta được  \(K(x) = 1 + b(x – 1) + c(x – 1)(x – 2).\)

Lại có \(K(2) = 3 \)\(\Rightarrow 1 + b(2 – 1) + c(2 – 1)(2 – 2) = 3\)

\(\Rightarrow 1 + b = 3 \Rightarrow b = 2.\)

Vậy \(K(x) = 1 + 2(x – 1) + c(x – 1)(x – 2) \)\(\;= 2{\rm{x}} – 1 + c(x – 1)(x – 2).\)

Lại có \(K(0) = 5 \Rightarrow  – 1 + c( – 1)( – 2) = 5\)\( \Rightarrow c = 3.\)

Ta được \(a = 1;b = 2;c = 3.\)