Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn...

Tuyển chọn đề thi 8 tuần học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà Nội năm 2015 – 2016 có đáp án

CHIA SẺ

Tuyển chọn đề thi 8 tuần – giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán – Hà nội.

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán Khối 6
Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử.

Bài 2: (3 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

  1. 3 + 7.3 – 8.3
  2. 79 : 77 + 3. 32
  3. 100 – [30 –(7-5)2]
  4. 1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:

a) 15 + x = 18                 b)  (x – 30) – 150 = 10

c) 23 + 3x = 62                         d) 2x – 35 = 55: 53

Bài 4: (1 điểm)
Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang một quyển sách dày 220 trang?

Bài 5: (2 điểm)
          Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

a. Hãy vẽ tia AB, đoạn thẳng BC, đường thẳng AC.

b. Lấy điểm I trên tia AB sao cho B là điểm nằm giữa 2 điểm A và I. Kẻ tia CI.

c. Hai tia CI và CA có phải là 2 tia đối nhau không ? Vì sao?


 

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I 

                NĂM HỌC 2015-2016 – Môn Toán Khối 6

Bài 1: (1 điểm)

Cho tập hợp A= {x ∈ N|2< x < 7}

a) Viết đúng A= mỗi cặp 0,25

b) Viết tất cả tập hợp con của tập hợp A có chứa 2 phần tử. là

;;;; ( 3 cặp:0,25)

Bài 2: (3 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nếu có thể:

a)15. 3 + 7.3 – 8.3= 3(15+7- 8)  =3.14= 42(0,25×3)

b)79 : 77 + 3. 32 = 72 + 33 = 49 +27 = 76 (0,25×3)

c)100 – =100 – (0,25) = 100 – (30 – 4) (0,25) = 100-

26 (0,25) = 74(0, 25)        (0,25×4)

d) 1+ 4 + 7+ 10+ 13,+ 16 +19 + …+ 97+ 100.

Dãy số đã cho là dãy số cách đều, có khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp là

3 đơn vị. Nên số lượng số hạng của dãy số đã cho

(100 – 1): 3 + 1 = 34 (số hạng) (0,25)

Tổng của dãy số 1, 4, 7, 10, 13, … 94, 97, 100 là:

(1+100) x 34: 2 = 1717 (0,25)

Vậy   1+ 4 + 7+ 10+ 13+ 16 +19 + …+ 97+ 100 = 1717

Bài 3: (3 điểm)

Tìm x  biết:

a) 15 + x = 18 x= 18 -15 x= 3 (0,25×2)

b) (x – 30) – 150 = 10 x-30= 10+150 (0, 25)

x- 30 = 160 (0, 25)              x= 160 +30                    x= 190 (0.25)

c) 23 + 3x = 62 3x= 62-23 (0, 25)       3x= 39(0, 25)

x=39:3                                    x= 13 (0,25)

d) 2x – 35 = 55: 53                   2x-35 = 52    (0, 25)

2x-35 =25                           2x= 25+35    (0, 25)

2x= 60 (0, 25)                        x= 60:2                         x= 30 (0, 25)

Bài 4: (1 điểm)
Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là :

{(9 – 1) : 1}  + 1 = 9 trang

Từ trang 1 đến trang 9 cần số chữ số là:

9 x 1 = 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là :

(99 – 10): 1 + 1 = 90 trang

Từ trang 10 đến trang 99  cần số chữ số

90 x 2 = 180 chữ số

Số trang phải đánh 3 chữ số là:

220 – 90 – 9 = 121 trang

Số chữ số để đánh 121 trang là :

121 x 3 = 363 chữ số

Số chữ số cần để đánh số trang cuốn sách 220 trang

363 + 180 + 9 = 552( chữ số)

Bài 5: (2 điểm)
 Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Vẽ tia AB, đoạn thẳng BC, đường thẳng AC.

Vẽ đúng :0, 25x 3

b) Xác định điểm I trên tia AB sao cho B là điểm nằm giữa 2 điểm A và I (0,5)  Kẻ đúng  tia CI (0,25)

c) Hai tia CI và CA không phải là 2 tia đối nhau (0,25) vì CI và CA không cùng nằm trên một đường thẳng (0,25)

 

CHIA SẺ