Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 1 năm 2015 –...

Đề thi Toán lớp 8 giữa học kì 1 năm 2015 – trường THCS Bối Cầu

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 môn Toán 8 trường THCS Bối Cầu.

PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC

Trường THCS Bối Cầu

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2015-2016

Môn: Toán. Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút.

1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2x2 (3x2 – xy – 3/2y2)

b) (16x4y3 – 20x2y3 – 4x4y4) : 4x2y2

2: (3,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 5x(3 – 2x) – 7 (2x -3)

b) x3 – 4x2 + 4x                                     

c) x2  + 5x  + 6

3: (2,0 điểm) Cho biểu thức:

M = (4x + 3)2 – 2x(x + 6) – 5(x -2)(x +2)

a) Thu gọn biểu thức M.

b) Tính giá trị biểu thức tại x = -2

c) Chứng minh biểu thức M luôn dương.

4: (3 điểm)  Cho tam giác ABC, trực tâm H. Các đường thẳng vuông góc với AB tại B, vuông góc với AC tại C cắt nhau ở
D.Chứng minh rằng:

a) BDCH là hình bình hành.

b) ∠BAC + ∠BDC = 1800

c) H, M, D thẳng hàng ( M là trung điểm của BC)

d) OM = 1/2AH ( O là trung điểm của AD)


Câu

Hướng dẫn chấm

Điểm
1

( 2 đ)

a) Thực hiện phép tính

2x2 (3x2 – xy – 3/2y2)

= 2x2.3x2 – 2x2.(-xy) -2x2.(-3/2y2)

= 6x4 + 2x3y +3x2y2

 

 

 

0.5

 

0.5

b) (16x4y3 – 20x2y3 – 4x4y4) : 4x2y2.

= (16x4y3: 4x2y2) – (20x2y3: 4x2y2 ) – (4x4y4: 4x2y2)

= 4x2y – 5y – x2y2

 

 

0.5

 

0.5

 

2

( 3 đ)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử.

a)  5x (3 -2x) – 7(2x – 3) = 5x ( 3 -2x) + 7(3 -2x)

= (3 -2x)(5x + 7)

 

 

0.5

0.5

b)  x3– 4x2 + 4x

= x(x2  – 4x +4)

= x(x-2)2

 

0.5

0.5

c) x2  + 5x  + 6

= (x2  + 2x) + (3x + 6)

= x(x+2) + 3(x+2)

= (x+2)(x+3)

 

0.5

0.5

 

3

( 2 đ)

  a) M = (4x + 3)2 – 2x(x + 6) – 5(x -2)(x +2)

= 16x2 + 24x + 9 – 2x2 – 12x  – 5x2 + 20

= 9 x2 + 12x + 29

0,25

0,25

0,25

b) Thay x = -2 vào M ta có M = 9 (-2)2 + 12 (-2) +29

= 36 -24 +29  = 41

Vậy x = -2 thì M = 41

0,25

0,25

0,25

c)Ta có: M = 9 x2 + 12x + 29 = ( 3x +2)2 + 25

Vì ( 3x +2)2 ≥ 0 với mọi x

25 > 0 nên M ≥ 25

Do đó M > 0 với mọi x

0,25

 

 

0,25

4

( 3 đ)

 

 2016-09-30_123840
a)BH //  DC  ( cùng vuông góc với AC )

CH //  DB ( cùng vuông góc với AB)  nên BDCH  là HBH.

1
b)Tứ giác ABCD có ∠ABD + ∠ACD = 1800

Nên ∠BAC + ∠BDC = 1800

1
c)M là trung điểm của đường chéo BC của hình bình hành BHCD nên M  cũng là trung điểm của HD  do đó H, M , D thẳng hàng 0,5
d)  OM là đường trung bình của ΔAHD nên  OM = 1/2 AH 0,5

 

CHIA SẺ