Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 giữa kì 1 năm học 2019-2020 có đáp án: Tìm điều kiện của x để biểu thức A = 12+14+16 +x chia hết cho 2

Gửi tới thầy cô và các em đề kiểm tra chất lượng môn toán của trường THCS Hàm Tử trong đợt kiểm tra giữa kì năm học 2019-2020 vừa qua. Đề có đáp án và giải khá chi tiết.

TRƯỜNG THCS HÀM TỬ        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

HỌ VÀ TÊN:………………                 Thời gian:90 phút

LỚP:…….                                          MÔN: TOÁN 6

ĐỀ BÀI

I.Phần trắc nghiệm: (4 điểm).

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1.  Tìm cách viết đúng trong các cách viết sau ?

A ) 2/3 ∈ N           B ) 0 ∈ N*                  C ) 0 ∈ N              D) 0 không thuộc N

2. Cho tập hợp X = {1; 2; 4; 7}

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp X?

A.{1; 7};                    B. {1; 5};                   C. {2; 5};                  D. {3; 7}.

3. Gọi A là tập hợp các chữ số của số 2002 thì :

A) A = { 2;0};        B)   A= {2;0; 0;2} ;           C)    A = { 2};               D)   A = {0}

4.  Tích 34 . 35 được viết gọn  là

A. 320 ;           B. 620  ;                    C. 39 ;           D. 920
5.  Cho phép nhân :     25. 5. 4. 27. 2 =  ?  Cách làm nào là hợp lý nhất ?

A )        (25. 5. 4. 27). 2

B )       (25. 4 ). ( 5. 2 ). 27

C )       ( 25. 5. 4) .  27. 2

D )       ( 25. 4. 2) . 27. 5

6.  Kết quả của phép nhân : 10.10.10.10.10 là :

A )       105                   B ) 106

C ) 104                      D )   107.

7. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là :

A ) Nhân và chia→ Luỹ thừa → Cộng và trừ

B ) Cộng và trừ →Nhân và chia → Luỹ thừa

C ) Luỹ thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ

D) Luỹ thừa → Cộng và trừ →  Nhân và chia

8.Tìm điều kiện của x để biểu thức A = 12+14+16 +x  chia hết cho 2.

 A. x là số chẵn. B. x là số lẻ.
 C. x là số tự nhiên. D. x ∈ {0; 2; 4; 6; 8}.

9. Cho 4 số tự nhiên: 1234; 3456; 5675; 7890. Trong 4 số trên có bao nhiêu số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5?

Advertisements (Quảng cáo)

A. 1                B. 2.               C. 3.                   D. 4.

10. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7859

11. Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố của 24 là:

A. 8.3 B. 2.32 C. 22.3 D. 23.3

12. Tập hợp các số tự nhiên là ước của 16 là:

A. {2 ; 4 ; 8}.                                     B. {2 ; 4 ; 8 ; 16}.

C. {1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 16}.             D. {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16}.

13. Số nào sau đây là bội chung của 6 và 8 ?

A.  2.              B.  24.                     C.  1.                               D. 3.

14. Tìm ƯCLN(18; 60 ).

A. 6.               B.180.                      D. 12.                 D. 30.

15. Hình ảnh của điểm là

A. Chữ cái in hoa        B. Chữ cái in thường      C. Vạch thẳng       D. Dấu chấm nhỏ

16.  Số đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước là:

A. Vô số đường thẳng                      B. 1                 C. 2                 D.  3 

II. Phần tự luận: ( 6đ)

17. (0,75đ) : Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 bằng cách liệt kê các phần tử ?

18. (1,5 đ): Thực hiện các phép tính:

a) 58.26+74.58

Advertisements (Quảng cáo)

b) 200: [117 – (23 – 6)]

c) 5.22 – 27:32

19.(0,5đ): Tìm số tự nhiên x, biết: 11.x +5 = 34:3

20(1đ):  Không làm tính,em hãy giải thích các tổng(hiệu) sau có chia hết cho 9 không?

a) 126 + 513

b) 7164 – 2135

21. (0,5đ) : Phân tích số 54  ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.

22. (0,75đ): Tìm ƯC(36,54)

23. (1đ)  Cho đoạn thẳng AB = 10 cm,  vẽ điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC= 5cm

a) Trong ba điểm A, B ,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao?

b) C có phải là trung điểm của AB? Vì sao


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 6

I/ Trắc nghiệm:

Câu 1  2 3 4 5 6 7 8
 Đáp án C A A  C B A D A
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
 Đáp án A B D D B A D B

II/ Tự luận: 

17.    E = {6; 7; 8; 9}

18. a) 26+74.58 = 58 (26+74) = 58.100 = 5800       

b) 200: [117 – (23 – 6) ] = 200: [117 -17] = 200 : 100 = 2

c) 5.22 – 27:32 = 5.4 – 27: 9 = 20- 3 = 17

19. 11.x +5 = 34:3

11.x + 5 = 33

11.x       = 27- 5

x      = 22:11

x        = 2

Vậy x = 2

20. a) Ta có:  126 ⋮ 9   (vì  1+2+6 = 9 ⋮ 9)

513 ⋮ 9   ( vì 5+1+3= 9 ⋮ 9)

Nên   126 + 513    9

b) Ta có: 7164  9   (vì  7+1+6 +4= 18 ⋮ 9 )

2135٪9   ( vì 2+1+3+5= 11٪9)

Nên 7164 – 2135 ٪9

21: Phân tích số  54  ra thừa số nguyên tố  theo cột dọc đúng

Vậy 54=2.33

22: Ta có: Ư(36) ={1;2;3;4;6;9;12;18;36}

Ư(54) ={1;2;3;6;9;18;27;54}

ƯC(36,54) ={1;2;3;6;9;18}

23.

Vẽ hình đúng theo cách diễn đạt  được

a) Vì C đoạn thẳng AB nên C nằm giữa A và B (1)

b) Ta có C nằm giữa A và B( theo câu a) nên :

AC + CB = AB

CB = AB – AC

CB = 10 – 5 = 5 (cm)

Mà: AC = 5(cm)

AC = CB (2)

Từ 1,2 C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Advertisements (Quảng cáo)