Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 6 môn Toán Lương...

[2018] Đề thi cuối học kỳ 1 lớp 6 môn Toán Lương Thế Vinh: 126 + |-53| + 20 – (53 + |-126|)?

CHIA SẺ

Gửi tới thầy cô và các em Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2018 – 2019 mới tổ chức thi ngày 7/12/2018 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội.

TRƯỜNG THCS&THPT            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

LƯƠNG THẾ VINH                    NĂM HỌC: 2018 – 2019

                                                      MÔN: TOÁN 6

Thời gian làm bài: 90 phút

I.TRẮC NGHIỆM (2,0đ). Ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm

1. Tập hợp A = {x ∈ N | 3 < x ≤ 15} có số phân tử là:

A) 10          B) 11       C) 12         D) 13

2. Cho số N = 3a74b chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2. Khi đó a – b là:

A) 0        B) 3        C) -3        D) 1

3. Nếu x là số nguyên lớn nhất có hai chữ số , y là số nguyên âm lớn nhất thì số đối của x + y là:

A) 96       B) 98     C) -98      D) -96

4. Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm O, A sao cho OA = 6cm. Lấy điểm M nằm giữa O và A mà AM = 20M. Khẳng định nào sau đây là sai?

A) Hai tia MA và MO đối nhau       B) M là trung điểm của đoạn thẳng OA

C) OA – OM = 4cm        D) MA – MO = 2cm

- Quảng cáo -

II. TỰ LUẬN (8,0đ)

1. (1,5đ) Thực hiện phép tính

a) 126 + |-53| + 20 – (53 + |-126|)

b) 20180 – {152 : [(20.15 – 23 . 52) – 25]}

c) 3 – 5 + 13 – 15 + 23 – 25 + … + 93 – 95 + 103

2. (2,0đ) Tìm x ∈ Z biết:

a) (x + 7) – 11 = 20 – 18      c) 1800 : [(36 – 14) + 30] = 72 và x ∈ Z

b) 11 – (x – 6) = 32           d) 2x + 1 ∈ U(x + 5) và x ∈ N

3. (1,5đ). Một trường THCS cho tất cả các em học sinh xếp hàng dưới sân trường để tập diễu hành. Nếu xếp mỗi hàng 40 , 45, 60 học sinh thì đều thừa 9 học sinh, biết rằng trường THCS đó có không quá 1000 học sinh?

4. (2,5đ). Trên hai tia Ox và Oy đối nhau, lấy điểm A ∈ Ox và điểm B ∈ Oy sao cho OA = 3cm và AB = 8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng OB

b) Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC

c) Lấy điểm D ∈ Ox sao cho AD = 2OD, điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD không? Vì sao?

5. (0,5đ). Cho a, b ∈ N* thỏa mãn số M = (9a + 11b) . (5b + 11a)chia hết cho 19. Hãy giải thích vì sao M cũng chia hết cho 361.