Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề học kì 1 toán 6 trường THCS Trần Phú có đáp...

Đề học kì 1 toán 6 trường THCS Trần Phú có đáp án hay năm 2015

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Thi – kiểm tra kì 1 Toán lớp 6 có đáp án chi tiết Trường THCS Trần Phú – Quảng Nam. 

 

Môn: Toán – Lớp 6 – Thời gian làm bài 90 phút

Bài 1 (1,5 điểm):

a. Tìm số đối của các số sau: – 9; 17

b. Tính giá trị của lũy thừa : 63; 70

c. Biểu diễn các số sau trên trục số: – 2; 0; 3

Bài 2 (2,0 điểm):     Thực hiện các phép tính sau:

a) 18 : 32 + 5.23        b) (– 12) + 42     c)    25 + 53 .75 – 200

Bài 3 (1,5 điểm): Tìm x, biết.

a. x + 15 = – 16       b) 22 . 2x = 16             c) – 3 <  x  ≤  4

Bài 4 (2,5 điểm):  

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 4cm; OC = 2cm.

a) Trong ba điểm A, B, O thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao

Bài 5 (2,0điểm):

Số học sinh của một trường là một số có ba chữ số lớn hơn 900. Mỗi lần xếp hàng 3, 4, 5 đều vừa đủ hàng. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 6 (0,5 điểm): Chứng tỏ rằng:

2015-12-19_224947

chia hết cho 11, 13, 7


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KÌ 1 TOÁN 6 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Bài  
Nội dung
Điểm
1.   1,5
a Số đối của các số – 9 là: 9

Số đối của các số 17 là: – 17

0,25

0,25

b Ta có: 63 = 216;

70 = 1

0,25

0,25

c Vẽ đúng trục số (0,25) 0,5
2   2,0
a  18 : 32 + 5.23                  

= 18 : 9 + 5 . 8

= 2 + 40 = 42

 

0.5

0,25

b  (–12) + 42  = 42 – 12 = 30 0,5
c   53.  25 + 53 .75 – 200

= 53. ( 25 + 75) – 200

Quảng cáo

Quảng cáo

= 53 . 100 – 200 = 5300 – 200  = 5100

 

0,25

0,5

3 1,5
a  x + 15 = – 16

x = –  16  – 15

x = – 31

0,25

0,25

b 22 . 2x = 16 (có 2 cách)

22+x = 24

⇒  2 + x = 4,   x = 2

0,25

0,25

c – 3 < x ≤ 3 ⇒ x = 0; ± 1; ± 2; 3 0,5
4 2,5
Hình  2015-12-19_225416 0,5
a Ta có: A ∈ Ox, B ∈  Oy mà

hai tia Ox, Oy đối nhau

=> Điểm O nằm giữa 2 điểm

còn lại A, B

0,25

 

0,25

b Điểm O nằm giữa 2 điểm

A, B (Theo câu a)

=> AB = OA + OB

= 2 + 4 = 6 (cm)

0,25

0,5

c Ta có: C là trung điểm của OB.

Vì:

+ Có OC < OB (vì 2cm < 4cm)

=> C nằm giữa 2 điểm O và B (1)

=> OC + CB = OB => 2 + CB

= 4 => CB = …= 2(cm)  (2)

+ Từ (1) và (2) =>

C là trung điểm của OB

 

0,25

0,25

0,25

5 1,5
Gọi x là số học sinh của trường 0,25
Ta có  và  1000 > x > 900 0,25
Do đó x ∈ BC(3, 4, 5)

và 1000 > x > 900

0,25
BCNN(3,4,5)= 60 ⇒  BC(3,4,5)

= {0; 60; 120; …}

0,50
Tính được số học sinh

là 960 HS

0,25
6 2015-12-19_225730 0,5

Quảng cáo

CHIA SẺ