Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015...

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn

CHIA SẺ

Ma trận Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2015 trường THCS Tân Sơn: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài 8cm, vậy độ dài đoạn thẳng IA bằng bao nhiêu?

TRƯỜNG THCS TÂN SƠN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Ma trận ra đề kiểm tra tự luận – trắc nghiệm

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Thấp Cao
Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Học sinh hiểu và đoán nhận được số phần tử của tập hợp.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5%

1

0.5

5%

Ghi số tự nhiên Học sinh hiểu được thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, số nào liền trước, số nào liền sau.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5%

1

0.5

5%

Dấu hiệu chia hết cho 2; cho 3; cho 5 và cho 9 Học sinh nhận biết được đâu là số chia hết cho 2; cho 3; cho 5 và cho 9 Học sinh vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; cho 3; cho 5 và cho 9 để làm các bài tập đơn giản.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5%

½

0.5

5%

1,5

1

10%

Số nguyên tố. Hợp số Học sinh nhận biết được đâu là số nguyên tố, hợp số.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5%

1

0.5

5%

ƯCLN, BCNN Vận dụng cách tìm BC thông qua tìm BCNN.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

15%

1

1.5

15%

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Học sinh vận dụng các tính chất về thứ tự trong tập hợp các số nguyên để sắp xếp các số nguyên.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

1

2

20%

Phép cộng hai số nguyên Vận dụng quy tắc cộng hai số nguyên để thực hiện các phép tính cho trước và bài toán tìm x.
Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1,5

1.5

15%

1,5

1.5

15%

Đoạn thẳng Nhận biết được độ dài trung điểm của đoạn thẳng cho trước Vận dụng kiến thức về độ dài đoạn thẳng để biết điểm nằm giữa hai điểm

– Tính được độ dài đoạn thẳng khi biết điểm nằm giữa hai điểm.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5%

1

2

20%

2

2.5

25%

Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1.5

15%

2

1

10%

5

7.5

20%

10

10

Quảng cáo

Quảng cáo

100%

TRƯỜNG THCS TÂN SƠN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Trắc nghiệm ( 3 điểm)

1: Số phần tử của tập hợp là:

A. 4            
B.5                  
C.6                
D.7

2: Số liền sau số 17 là:

A. 16              
B.17            
C.18              
D.19

3: Trong các số sau: 123; 35; 27; 84 số nào chia hết cho 2?

A. 123              
B.35              
C.27              
D.84

4: Kết quả của phép tính: (-17) + 23 + (-6) là:

A. 0                    
B.– 6                
C.23              
D.-17

5: Trong các số sau: 12; 24; 31; 56 số nào là số nguyên tố?

A. 56              
B.31              
C.24              
D.12

6: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài 8cm, vậy độ dài đoạn thẳng IA bằng bao nhiêu?

A. 2cm            
B.4cm                  
C.6cm            
D.8cm

 Tự luận ( 7 điểm)

1: (1,5 điểm)      

 a/  Điền chữ số vào dấu * để được số ¯12* chia hết cho 5.

b/  Tìm x biết: 12 + x = 7 – (-8)

2: (1,5 điểm) Tìm BCNN(12;18), rồi tìm BC(12,18)

3: (2 điểm)

a/ Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -15; 6; 1; 8; -7.

b/ Tìm số đối của các số: -6; 8; 0; |-7|.

4 (2 điểm)

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho: OA = 2 cm; OB = 4 cm

a/ Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?

b/ So sánh OA và AB.

c/ Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?


ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2015 – 2016

Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 0.5 điểm)

1B; 2C; 3D; 4A; 5B; 6B

Phần tự luận:

1( 1,5 điểm)

a/ Để được số ¯12* chia hết cho 5, ta có thể thay * = 0 hoặc * =5 (0,5 điểm)

b/ 12 + x = 7 – (-8)

12 + x = 15

x = 15 – 12

x = 3

 (1,5 điểm)

Tìm BCNN(12,18)

+ 12 = 22 . 3 ; 18 = 2.32

+ Thừa số nguyên tố chung và riêng: 2 và 3

+ BCNN(12,18) = 22.32 = 4.9 = 36

BC(12,18) là bội của BCNN(12,18) nên ta có:

BC(12,18) = B(36) ={0;26;72;108;…}

3 ( 2 điểm)

a/ Các số nguyên được sắp xếp như sau: -15;-7; 1; 3; 6; 8

b/ Số đối của -6 là 6

Số đối của 8 là -8

Số đối của 0 là 0

Số đối của |-7|  là -7

( 2 điểm)

Vẽ hình:vehinh

a) Ta có: OA = 2 cm ; OB= 4 cm

Suy ra: Trên tia Ox có: OA < OB nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

b) A nằm giữa O và B nên ta có:

OA + AB = OB

2+ AB = 4

AB = 4 – 2

AB = 2 cm

Ta có: OA = AB = 2 cm

c) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB

vì A nằm giữa hai điểm O và B; và AO = AB

Tân Sơn, ngày 08/12/2015

 Duyệt của BGH    Duyệt của Tổ chuyên môn  Người ra đề – đáp án

                                                                      Đinh Thái Hà

Nguồn đề thi và đáp án tham khảo của trường THCS Tân Sơn – Phú Thọ.

Quảng cáo

CHIA SẺ