Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Bộ 5 đề thi học kì 1 lớp 6 toán bổ ích nhất năm 2016 – 2017

[Môn toán lớp 6] Dethikiemtra.com đã chọn ra 05 đề thi học kì 1 lớp 6 Toán năm học 2016 – 2017 dành cho các em ôn tập và thử sức với đề thi, đề thi bám sát chương trìnhhọc.

ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN – LỚP 6

ĐỀ SỐ 1.

Bài 1: Thực hiện phép tính.

a) 136 – (2 . 52 + 23 . 3) b) (-243) + (-12) + (+243) + (-38) + (10)

Bài 2: Tìm x ∈ N, biết:

a) 6 . (x – 81) = 54 b) 18 – (x – 4) = 32

Bài 3: Biết số học sinh của một trường trong khoảng từ 700 đến 800 học sinh, khi xếp hàng 30, hàng 36, hàng 40 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh của trường đó.

Bài 4:

Cho đoạn thẳng CD = 6cm, lấy điểm M thuộc đoạn thẳng CD sao cho CM = 2cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MD.

b) Trên tia đối của tia CM, lấy điểm N sao cho CN = 2cm. Chứng tỏ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng NM.


ĐỀ 2

Bài 1: Thực hiện phép tính.

a) 24 . 5 – [ 131 – (13 – 4)2] b) (-20) – (-7) + (-10) + l-20l

Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết: x 12, x21 và 120 < x < 200.

Bài 3: Chi hội cha mẹ học sinh lớp 6A muốn chia 240 quyển sở, 144 bút bi và 72 bút chì thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp sơ kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút bi và bao nhiêu bút chì?

Bài 4: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC = 5cm.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

b) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

c) Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng C
B.Tính độ dài đoạn thẳng CM.

Bài 5: Bạn Đạt đem số tự nhiên a chia cho 18 thì được số dư là 6. Hỏi số a là nguyên số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?


ĐỀ SỐ 3

Bài 1: Thực hiện phép tính.

a) 81 + (-69) + (-82) – (-27) b) – 25 + 62 . 5 : 4 – (8 – 6)2.

Bài 2: Tìm x, biết.

a) [3. (42 – x) + 15] : 5 = 23.2

b) 2x – 138 = 23 . 32.

Bài 3: Một đoàn học sinh giỏi gồm 36 năm và 60 nữ đi tham quan. Khi đi đoàn dự định chia thành nhóm sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các nhóm. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi ấy mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox đặt các đoạn thẳng OA, OB sao cho OA = 2cm, OB = 4cm.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

c) Trên tia Oy vẽ điểm D sao cho O là trung điểm của A
D.Tính AD?


ĐỀ SỐ 4

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 50 – 17 + 2 – 50 + 15 b) 4.52 + 81:32 – (13 – 4 )2

c) 115 – (-37) + 2 + (-49) + (-2) d) 815 + [95 + (-815) + (-45)]

Bài 2: Tìm x.

a) 3 + x = 5. b) 5x + 1 = 2727 : 27

c) lx +2l = 0

Bài 3: Tìm ƯC (32;40)

Bài 4: Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu cho một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến. Xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyến và xe thứ ba cứ 40 phút là chở được một chuyến. Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khổi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

Bài 5: Vẽ tia Ox.

a) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 3,5cm. Trong 3 điểm A,O,B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Trên tia Bx lấy điểm C sao cho AC = 3cm. Điểm B có là trung điểm của đoạn AC không?


ĐỀ SỐ 5

Bài 1: Thực hiện phép tính.

a) (-26) + (-15) c) 5.32 + 60:22 – (11 – 6)2

b) (-37) + l-6l d) 70 – 5(x – 3) = 45

Bài 2: Tìm x.

a) x – 12 = 20. c) 2009 (x – 12) = 0

b) 3x + 2 = 17 d) 70 – 5(x – 3) = 45

Bài 3: Tìm ƯC LN (24;36)

Bài 4: Học sinh khối 6 của trường khi xếp theo hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng. Biết số HS khối 6 trong khoảng từ 200 đến 250. Tính số HS khối 6 của trường.

Bài 5: Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 5cm.

a) Trong ba điểm M,N,O điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Trên tia đối của tia MN lấy điểm P sao cho NP = 2cm. Điểm N có là trung điểm của đoạn MP không? Vì sao?

Chúc các em thi tốt!!!

Advertisements (Quảng cáo)