Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Tổng hợp 3 đề thi học kì 1 lớp 8 toán bổ ích nhất năm 2016

03 đề thi học kì 1 lớp 8 Toán năm học 2016 – 2017 

ĐỀ ÔN LUYỆN THI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN – LỚP 8

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (1,5 điểm)

Làm phép chia : (x² + 2x +1) : (x +1)

Rút gọn biểu thức: (x +y) ² – (x –y) ²

Bài 2: (2,5 điểm)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 3x + 3y + xy         b) x3 + 5x2 + 6x

Chứng minh đẳng thức: (x + y + z)2 – x2 – y2 – z2  = 2(xy + yz + zx)

Bài 3: (2 điểm)

    Cho biểu thức:

2016-12-10_204407

a) Thu gọn biểu thức Q.

b) Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

Bài 4: (4 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Kẻ HD ⊥ AB và  HE ⊥AC ( D ∈ AB,

E ∈ AC). Gọi O là giao điểm của AH và DE.

a. Chứng minh AH = DE.

Advertisements (Quảng cáo)

b. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của BH và CH. Chứng minh tứ giác DEQP là hình thang vuông.

c. Chứng minh O là trực tâm tam giác ABQ.

d. Chứng minh SABC = 2 SDEQP .


ĐỀ SỐ 2

Bài 1: ( 1,0 điểm)

Thực hiện phép tính:

a) 2x ²(3x -5)             b) (12x3y + 18x2y) :2xy

Bài 2: (2,5 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức : Q = x2 – 10x + 1025 tại x = 105

2.  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 8x² -2        b) x² -6x – y ² +9

Bài 3: (1,0 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x² -4x -21 = 0

Bài 4: (1,5 điểm)

2016-12-10_204930

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn , x ≠-1  phân thức luôn có giá trị âm.

Bài 5. (4 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H. Đường thẳng vuông góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vuông góc với AC kẻ từ C tại D.

a. Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

b. Gọi M là trung điểm BC, O là trung điểm A
D.Chứng minh 2OM = AH.

c. Gọi G là trọng tâm tam giác AB
C.Chứng minh ba điểm H, G, O thẳng hàng.


ĐỀ SỐ 3

Bài 1. (2 điểm)

1.  Thu gọn biểu thức :

2016-12-10_205116

2. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

a) A = 852 + 170. 15 + 225

b) B = 202 – 192 + 182 – 172 + . . . . . + 22 – 12

Bài 2: (2điểm)

a. Thực hiện phép chia sau một cách hợp lí: (x2 – 2x – y2 + 1) : (x – y – 1)

b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + x – y2 + y

Bài 3. (2 điểm)

Cho biểu thức:

2016-12-10_205343

a. Rút gọn biểu thức P.

b. Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa mãn x2 – 9x + 20 = 0

Bài 4: ( 4 điểm)

Cho hình vuông ABCD, M là là trung điểm cạnh AB , P là giao điểm của hai tia CM và  DA.

1.Chứng minh tứ giác APBC là hình bình hành

2.Chứng minh  2SBCDP = 3 SAPBC .

3.Gọi N là trung điểm BC,Q là giao điểm của DN và CM.

hứng minh AQ = AB.

Advertisements (Quảng cáo)