Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Chia sẻ đề thi môn Lý kì 2 lớp 8 trường THCS Cao Dương: Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức?

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề kiểm tra kiến thức cuối năm học lớp 8 môn Lý trường THCS Cao Dương…Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao?

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết công thức tính công suất? Giải thích và nêu đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức?

Câu 2: (1,5 điểm)

Nêu 3 nguyên lí truyền nhiệt giữa hai vật?

Câu 3: (2,5 điểm)

Một ống nghiệm đựng đầy nước, đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống đều nóng lên? Tại sao?

Câu 4: (1 điểm)

Nói nhiệt dung riêng của nước là 4.200 J/kg.K điều đó có nghĩa là gì?.

Câu 5: (3,5 điểm)

Một xoong nước bằng đồng có khối lượng 1kg chứa 3 lít nước ở 200C. Muốn đun sôi xoong nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

(Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 (J/kg.k) của nước là 4200(J/kg.K)

Đáp án

Câu 1: (1,5 điểm)

Công thức: P = A/t (1,0đ)

Trong đó: (0,5đ)

 • P – là công suất, đơn vị W
 • A – là công thực hiện, đơn vị J.
 • t – là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây). t là thời gian thực hiện công đó, đơn vị s (giây).

Câu 2: (1,5 điểm)

 • Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn (0,5đ)
 • Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại(0,5đ)
 • Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào (0,5đ)

Câu 3: (2,5 điểm)

 • Đốt ở đáy ống (1,0đ)
 • Vì lớp nước ở dưới đi lên, còn lớp nước ở trên đi xuống (0,5đ)
 • Cứ như thế tất cả nước trong ống đều nóng lên (1,0đ)

Câu 4: (1 điểm)

Có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng lên 10C cần truyền nhiệt lượng 4.200 J.

Câu 5: (3,5 điểm)

Tóm tắt đúng (0,5đ)

m1 = 1kg
m2 = 3kg
t1 = 200C
t2 = 1000C
C1 = 380(J/kg.k)
C2 = 4200(J/kg.k)

Q = ?
 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nước tăng từ 20oC – 100oC là: (1,0đ)

ADCT: Q1 = m1.c1.(t2 – t1) = 1.380.80 = 30400J

 • Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ 20oC – 100oC là: (1,0đ)

ADCT: Q2 = m2.c2.(t2 – t1) = 3.4200.80 = 1008000J

 • Nhiệt lượng cần để đun sôi nước là: (1,0đ)

Q = Q1 + Q= 30400 + 1008000 = 1038400J = 1038,4 (kJ)