Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Chứng tỏ số 11111111 là hợp số

CHIA SẺ
Chứng tỏ số \(11111111\) là hợp số; Chứng tỏ rằng số nguyên tố p, \(p ≥ 5\), khi chia cho 6 có thể dư 1 hoặc 5 … trong Kiểm tra Tóan lớp 6 15 phút – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Chứng tỏ số \(11111111\) là hợp số

Bài 2. Chứng tỏ rằng số nguyên tố p, \(p ≥ 5\), khi chia cho 6 có thể dư 1 hoặc 5.


Bài 1. Ta có: \(11111111 = 11000000 + 1100 + 11\) là tổng của bốn số mà mỗi số chia hết cho 11

\(⇒ 11111111\; ⋮\; 11 ⇒ 11111111\) là hợp số

Bài 2. Chia p cho 6, ta được \(p = 6q + r; 0 ≤ r ≤ 5, r ∈\mathbb N\)

+ Nếu \(r = 0 ⇒ p = 6q\) là bội của \(6 ⇒ p\) không phải là số nguyên tố

+ Nếu \(r  = 2 ⇒ p = 6q + 2\) là bội của 2 (hợp số)

+ Nếu \(r = 3, 4\) tương tự, ta có p là hợp số

Vậy \(p = 6q + 1\) hoặc \(p = 6q + 5\)