Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên: Viết tập hợp các ước của -6

CHIA SẺ
Viết tập hợp các ước của -6; Tìm \(n ∈\mathbb Z\) sao cho 3n chia hết cho \(n – 1\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp các ước của -6

Bài 2. Tìm \(n ∈\mathbb Z\) sao cho 3n chia hết cho \(n – 1\)

Bài 3. Chứng tỏ rằng \(\overline {ab}  – \overline {ba} \) chia hết cho 9


Bài 1. Tập hợp các ước của – 6 là : \(\{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}\).

Bài 2. Ta có: \(3n = 3n – 3 + 3 = 3(n – 1) + 3\)

\(3n \;⋮\;  (n – 1)\) khi 3 là bội của \(n – 1 ⇒  n – 1 ∈ \{±1; ± 3\}\).

\(⇒ n ∈ \{2, 0, 4, -2\}\)

Bài 3. \(\overline {ab}  = 10a + b;\overline {ba}  = 10b + a\)

Vậy :

\(\eqalign{  \overline {ab}  – \overline {ba} & = (10a + b) – (10b + a) \cr&= 10a + b + 10b – a \cr&= 9a – 9b  \cr  &  = 9(a – b) \vdots 9 \cr} \)