Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 – Phân số : Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5?

CHIA SẺ
Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5?; Tìm số tự nhiên \(\overline {ab} \) sao cho \(\overline {ab}  – \overline {ba}  = 63\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 – Phân số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 3 và 5?

A. 235 ;            B. 340 ;

C. 375 ;            D. 460.

2. (5đ) Tìm số tự nhiên \(\overline {ab} \) sao cho \(\overline {ab}  – \overline {ba}  = 63\) .


1. Chọn C. 375

2. \(\overline {ab}  – \overline {ba}  = 10a + b – 10b – a \)\(\,= 9\left( {a – b} \right) = 63\)

Vậy ta có \(a – b = 7\), a và b khác 0.

Vậy tìm được 2 số là : \(92, 81\).