Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 Đại số: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số ?

CHIA SẺ
Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số ?; Cho tập hợp \(A = \{1; 3; 5;…; 2011 \}\) Tính số phần tử của tập hợp A … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 1 Đại số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số ?

Bài 2. Cho tập hợp \(A = \{1; 3; 5;…; 2011 \}\)

   Tính số phần tử của tập hợp A.


Bài 1. Ta có 999 số tự nhiên từ 1 đến 999 ,trong đó từ 1 đến 99 có 99 số có một hoặc hai chữ số .

   Vậy số các số có ba chữ số là :

    \(999 -99 =900\) (số )

Bài 2. Ta có \(1 =2.1 -1 ; 3= 2.2-1 ;5= 2.3-1;…;2011 = 2.1006 -1.\)

    Vậy tập hợp A có 1006 phần tử .