Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6: Viết tập hợp ba số tự nhiên liên tiếp mà có một số là 100

CHIA SẺ
Viết tập hợp ba số tự nhiên liên tiếp mà có một số là 100.; Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :\(B = \{ x ∈ \mathbb N | 10 ≤ x\}\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp:

\(A = \{0;5 ;10;…;95 ;100 \}.\)

Bài 2. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

\(B = \{ x ∈ \mathbb N | 10 ≤ x\}\)

Bài 3. Viết tập hợp ba số tự nhiên liên tiếp mà có một số là 100.


Bài 1. A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 5 và không vượt quá 100.

Bài 2. \(B = \{ 10 ;11 ;12 ;13 ;14 \}\)

Bài 3. \(A_1=\{98 ;99 ;100 \}\); \(A_2= \{99 ;100 ;101 \}\); \(A_3= \{100 ;101 ;102 \}\)