Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6: Viết tập hợp C gồm 5 số lẻ liên tiếp mà số lớn nhất là 63

CHIA SẺ
Viết tập hợp C gồm 5 số lẻ liên tiếp mà số lớn nhất là 63; Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử: \(A = \{x ∈ \mathbb N^* | x < 10 \}\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử:

                        \(A = \{x ∈ \mathbb N^* | x < 10 \}\).

Bài 2. Nêu tính chất đặc trưng của tập hợp :

                        \(B = \{11 ;13 ;…;97 ;99 \}.\)

Bài 3. Viết tập hợp C gồm 5 số lẻ liên tiếp mà số lớn nhất là 63.


Bài 1. \(A = \{1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6;7; 8; 9 \}.\)

Bài 2. B gồm các số tự nhiên lẻ có hai chữ số.

Bài 3. \(C = \{55 ;57 ;59 ;61 ;63 \}.\)