Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Tìm các ước chung có ba chữ số của 5, 6 và 9

CHIA SẺ
Tìm các ước chung có ba chữ số của 5, 6 và 9; Tìm các ước chung của \(4n + 3\) và \(2n\); \(n ∈\mathbb  N\) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 1 – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm các ước chung có ba chữ số của 5, 6 và 9

Bài 2. Tìm các ước chung của \(4n + 3\) và \(2n\); \(n ∈\mathbb  N\)


Bài 1.  \(B(5) = \{0, 5, 10,…\}\)

\(B(6) = \{0, 6, 12, 18,…\}\)

\(B(9) = \{0, 9, 18,…\}\)

Vậy \(BC (5, 6, 9) = \{0, 90, 180, 270,…\}\)

Các bội có ba chữ số: 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990,

Bài 2. Gọi d là một ước chung của \(4n + 3\) và \(2n\)

\(⇒ (4n + 3)\; ⋮\; d\) và \(2n\; ⋮\; d ⇒ (4n + 3) \;⋮\; d\) và \(2(2n) \;⋮\; d \)

\(⇒  (4n + 3 – 4n)\; ⋮\; d  ⇒ 3\; ⋮ \; d  \)\(⇒ d ∈ \{1, 3\}\).