Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 15 phút lớp 6: Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang ,cần dùng bao nhiêu chữ số ?

CHIA SẺ
Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang ,cần dùng bao nhiêu chữ số ?; Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A … trong Đề kiểm tra môn Toán Chương 1 Đại số 15 phút lớp 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Cho tập hợp A các số tự nhiên chia hết cho 10 và nhỏ hơn 2010. Tính số phần tử của A.

Bài 2. Đánh số trang của cuốn sách gồm 130 trang ,cần dùng bao nhiêu chữ số ?


Bài 1. Cho tập hợp \(A=\{0; 10 ; 20 ;…; 2010\}\). Vậy số phần tử của A bằng :

                   \( (2010  – 0 ) : 10 +1 = 202\)

Bài 2. Xét tập hợp \(B = \{1;2;3;…;130 \}\)

   Từ 1 đến 9 ta dùng 9 chữ số.

   Từ 10 đến 99 có \(99 – 10 + 1 = 90\) số ; mỗi số có hai chữ số ,nên ta phải dùng \(2.90 =  180\) số.

 Cuối cùng : Từ 100 đến 130 có \(130 – 100 + 1 = 31\) số, mỗi số có ba chữ số, nên có \(3 .31 = 93\) số.

   Vậy cần: \(9 + 180  + 93 = 282\) chữ số.