Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 Phòng GD Tam Đảo: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, đến B ô tô nghỉ 1 giờ, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h, thời gian cả đi lẫn về (kể cả thời gian nghỉ ở B) là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?

Chi tiết đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 của Phòng GD & ĐT Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc…Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, đến B ô tô nghỉ 1 giờ, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h, thời gian cả đi lẫn về (kể cả thời gian nghỉ ở B) là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn

A. x2 – 16 = 0 B. 2x – 1 = 0 C. 0x – 3 = 0 D. Ix2 + 4x + 4I = 6x + 3

Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

A. x ≠1 B. x ≠2 và x ≠3 C. x ≠1 và x ≠-3 D. x ≠1 và x ≠2

Câu 3. Nếu -2a > -2b thì

A. a < b B. a > b C. a≥ b, D. a = b

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Bất phương trình – 4x + 12 > 0 có nghiệm là

A. x > 3 B. x > -3 C. x < 3 D. x < – 3

Câu 5. Cho ΔABC có M ∈ AB, và AM = 1/3 AB, vẽ MN //BC, N ∈ AC, NAC. Biết MN = 2cm, thì BC bằng:

A. 4cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm

Câu 6. Một hình hộp chữ nhật có kích thước 3 x 4 x 5 (cm) thì diện tích xung quanh và thể tích của nó là

A. 60cm2 và60cm3
B. 54cm2 và 32cm3
C. 64cm2 và 35cm3
D. 70cm2 và 60cm3

Advertisements (Quảng cáo)

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm). Giải các phương trình, bất phương trình sau:

a) 9x – 3 = 6x + 15

b) (3x+ 2 )(1 – 2x) = 0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

c) d) 2x – 15 > – x + 3

Câu 8 (1,5 điểm). Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, đến B ô tô nghỉ 1 giờ, rồi quay trở về A với vận tốc 60 km/h, thời gian cả đi lẫn về (kể cả thời gian nghỉ ở B) là 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?

Câu 9 (3,0 điểm). Cho góc nhọn ∠xOy, trên tia Ox lấy hai điểm D và A sao cho OD = 3cm, OA = 8cm; trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 4cm, OC = 6cm.

a) Chứng minh ΔOAB đồng dạng với ΔOCD.

b) Gọi M là giao điểm của AB với CD, chứng minh MA.MB = MC.MD.

c) Cho biết tổng chu vi của ΔOAB và ΔOCD là 38,5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB và CD?

Câu 10 (0,5 điểm). Cho các số dương x, y thỏa mãn x + y =1. Tìm giá trị nhỏ nhất của

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Advertisements (Quảng cáo)