Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 2 phần số học: Tìm các số nguyên x, y, biết: x.( x+ y) = 1

CHIA SẺ

Tìm các số nguyên x, y, biết: \(x.( x+ y) = 1\); Tìm \(a ∈\mathbb Z\); biết: \(|2 – 2a| < 1\) … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 – Chương 2 phần số học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\) sao cho: \(| 4 – 2x| = 6\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \(x.( x+ y) = 1\)

Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\); biết: \(|2 – 2a| < 1\)


Bài 1. Ta có: \(| 4 – 2x| = 6 ⇒ 4 – 2x = 6\) hoặc \(4 – 2x = -6\)

\(⇒ -2x = 2\) hoặc \(-2x = -10 ⇒ x = -1\) hoặc \(x = 5\).

Bài 2. Ta có: \(x.( x+ y) = 1 = 1.1 = (-1).(-1)\)

\(x = 1\) và \(x + y = 1 ⇒ x = 1\) và \(y = 0\)

\(x = -1\) và \(x + y = -1 ⇒ x = -1\) và \(y = 0\)

Bài 3. Vì \(a ∈\mathbb Z \)\(⇒ (2 – 2a) ∈ \mathbb Z \)

\(⇒ |2 – 2a| ∈\mathbb N\), mà \(|2 – 2a| < 1\)

\(⇒ |2 – 2a| = 0 ⇒ 2 – 2a = 0\)

\(⇒ -2a = -2 ⇒ a = 1\).