Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 3 – Phân số: Cho dãy số: 1, 5, 9, 13,…, Em hãy tìm một quy luật dễ thấy của dãy số trên

CHIA SẺ

Cho dãy số: \(1, 5, 9, 13,…\). Em hãy tìm một quy luật dễ thấy của dãy số trên … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 3 – Phân số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Cho A là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3; B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6.

a) Chứng tỏ rằng: Mọi phần tử của tập hợp B đều là phần tử của tập hợp A.

b) Tập hợp B như thế người ta gọi là tập hợp con của tập hợp A. Em hãy lấy ví dụ khác để minh họa tập hợp con.

2. (5đ) Cho dãy số: \(1, 5, 9, 13,…\)

a) Em hãy tìm một quy luật dễ thấy của dãy số trên

b) Tìm số thứ 12 của dãy số trên


1. a) Ta biết rằng: Mọi số tự nhiên chia hết cho 6 đều chia hết cho 3 nên: Mọi phần tử của tập hợp B đều là phần tử của tập hợp A.

b) Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 8 là con của tập hợp các số tư nhiên chia hết cho 4.

2. Cho dãy số: \(1, 5, 9, 13,…\)

a) Ta thấy: \(5 – 1 = 9 – 5 = 13 – 9 =…=4\)

Vậy dãy số trên có quy luật là: số sau hơn số đứng ngay trước nó là 4.

b) Có 2 cách tìm số thứ 12:

Cách 1: Liệt kê

\(1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45,…\)

Số hạng thứ 12 là 45

Cách 2: Vì số sau hơn số đứng ngay trước nó là 4 nên khoảng cách giữa 2 số là 4

Vì thế số thứ 12 là: \(1 + 11 . 4 = 45.\)