Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 3 – Phân số: Khi thực hiện phép tính (12 +27) : 3, cách thực hiện nào sau đây là đúng?

CHIA SẺ
khi thực hiện phép tính \((12 +27) : 3\), cách thực hiện nào sau đây là đúng? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 3 – Phân số. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ) khi thực hiện phép tính \((12 +27) : 3\), cách thực hiện nào sau đây là đúng?

\(A.\;12 + 27 = 39; 39 : 3 = 13\). Kết quả là 13;

\(B.\;12 : 3 = 4; 4 + 27 = 31.\) Kết quả là 31;

\(C.\;27 : 3 = 9; 12 + 9 = 21.\) Kết quả là 21.

2. (8đ) Cho các số \(a = 5, b = 2, c = 3, d= 5\). Hãy điền kết quả vào ô trống trong bảng sau:

a + 1

ab – 2

cd – ab

(a + c) – b + d


1. \(A. \;12+ 27 = 39; 39 : 3 = 13\). Kết quả : 13.

2. Kết quả là:

a + 1

ab – 2

cd – ab

(a + c) – b + d

6

8

5

11