Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 – Số nguyên: Tìm số nguyên x, biết: x (x + 2) < 0

CHIA SẺ
Tìm số nguyên x, biết: \(x (x + 2) < 0\); Tìm các số nguyên x, y, biết: \((x + 1)(y – 1) = -2\) … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 2 – Số nguyên. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết: \(x (x + 2) < 0\)

Bài 2. Tìm các số nguyên x, y, biết: \((x + 1)(y – 1) = -2\)

Bài 3. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết: \(3(4 – x) – 2( x – 1) = x + 20\)


Bài 1. Vì \(x(x + 2) < 0\) nên x và x + 2 khác dấu

\(⇒x < 0\) và \(x + 2 > 0 ⇒ x < 0\) và \(x > -2.\)

Vậy : \(-2 < x < 0\) và \(x ∈\mathbb Z ⇒ x = -1\).

(\(x > 0\) và \(x + 2 < 0\)) \(⇒ x > 0\) và \(x < -2\): Vô lý)

Bài 2. Ta có: \((x + 1)(y – 1) = -2 = (-2).1 \)\(\,= 2. (-1) = 1.(-2) = (-1).2\)

\(x + 1 = -2\) và \(y – 1= 1 ⇒ x = -3\) và \(y = 2\)

\(x + 1 = 2\) và \(y – 1= -1 ⇒ x = 1\) và \(y = 0\)

\(x +1 = 2\) và \(y – 1 = – 1 ⇒ x = 1\) và \(y = 0\)

\(x + 1 = -1\) và \(y – 1= 2 ⇒ x = -2\) và \(y = 3\)

Bài 3. \(3(4 – x) – 2 (x – 1) = x + 20 \)

\(⇒ 12 – 3x – 2x + 2 = x + 20\)

\(⇒ (-3- 2 – 1) x = -12 – 2 + 20\)

\(⇒ (-6)x = 6 ⇒ x = -1\)