Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án Chương 1 – Đoạn thẳng: Vẽ hai điểm A, B (A và B không trùng nhau)

CHIA SẺ

Vẽ hai điểm A, B (A và B không trùng nhau); Vẽ đường thẳng m đi qua hai điểm A và B … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

a) Vẽ hai điểm A, B (A và B không trùng nhau)

Vẽ đường thẳng m đi qua hai điểm A và B.

b) Vẽ điểm C không thuộc đường thẳng m.

c) Vẽ điểm D thuộc đường thẳng m sao cho D nằm giữa hai điểm A và B

d) Vẽ các đường thẳng lần lượt đi qua các cặp điểm CA, CB, CD.

e) Trên hình vẽ có mấy đường thẳng phân biệt, kể tên?

f) Trên hình vẽ những đường thẳng nào trùng nhau, kể tên?

g) Đường thẳng m cắt những đường thẳng nào. Hãy tìm giao điểm của đường thẳng m với các đường thẳng đó.


 

e) Trên hình vẽ có bốn đường thẳng phân biệt là: CA, CB, CD và m.

f) Các đường thẳng trùng nhau: m, AB, AD, DB.

g) Đường thẳng m cắt đường thẳng AC tại A, CD tại D và CB tại B.

Giao điểm của đường thẳng m với các đường thẳng AC CD CB lần lượt là A, D và B.